Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.17

Słowa kluczowe:

terminologia, Kościół prawosławny, język, prawosławie, polska terminologia, religia

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do prac nad opracowaniem struktury słownika polskiej terminologii prawosławnej. Przygotowania mikro- i makrostruktury słownika muszą uwzględniać aktualny stan słownictwa oparty na analizie dotychczasowych słowników „cząstkowych” w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem problemów terminologicznych. Przeprowadzona analiza wyznaczy sfery do dalszych prac nad prawosławną terminologią, wskazując na dotychczasowe przemilczenia i trudności językowe, tym samym wyznacza kierunek dalszych prac badawczych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Leksykon duchowości katolickiej, red. ks. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002.

Leksykon pojęć kościelnych i teologicznych, Gerald O’Collins SJ, Edward G. Farrugia SJ, WAM Kraków 2002.

Leksykon teologii fundamentalnej, red. ks. prof. dr hab. Marian Rusecki, Lublin-Kraków 2002.

Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, Lublin 2006.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I–XI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996–1997.

Słownik języka polskiego, red. nauk. M. Szymczak, t. 2, Warszawa 1999.

Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2013.

Słownik Nowego Testamentu, red. X. Leon-Dufour, przekł. K. Romaniuk, Poznań 1986.

Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2008.

Słownik terminologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, przekł. K. Romaniuk, Poznań 1994.

Słownik wiedzy biblijnej, pod red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, Warszawa 1996.

Słownik wyrazów obcych, pod red. E. Sobol, Warszawa 1999.

Wielki Słownik Języka Polskiego, red. Piotr Żmigrodzki, Internet: wsjp.pl, dostęp: 1.12.2017.

Charkiewicz J., Nazewnictwo prawosławnych świętych w języku polskim, „Prace Filologiczne”, Warszawa 2014, Tom LXV, s. 43-54.

Charkiewicz J., Typologia świętych w Kościele prawosławnym, „Elpis”, 2009, Tom XI (XXII), s. 323-380.

Chomiakow A., List do redaktora „L’Union Chretienne” o znaczeniu słów „katolicki” i „soborowy”, [w:] Almanach myśli rosyjskiej. Wokół słowianofilstwa, Warszawa 1988, s. 129-134.

Długosz-Kurczabowa K., Ksiądz, [w:] Poradnia Językowa PWN, Internet: http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/ksiadz;5712.html,dostęp: 12.02.2016.

Fiedukina H., Leksykon terminologii prawosławnej rosyjskopolski, Warszawa 2014.

Karpluk M., Słownictwo cerkiewne w polszczyźnie XVI w. Wybór przykładów, w: Chrześcijański wschód a kultura polska, red. R. Łużny, Lublin 1989, s. 127-147.

Klich E., Polska terminologia chrześcijańska, Poznań 1927.

Konstantynowicz C., Cerkiewnosłowiański tak, ale..., [w:] O naszym prawosławiu, Przegląd prawosławny. Wybór tekstów 1985-2010, red. E. Czykwin, H. Kierdelewicz, Białystok 2010.

Kostiuczuk J., Tofiluk J., Ławreszuk M., Misijuk W., Charkiewicz J., Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni, Wydawnictwo UwB, Białystok 2016.

Lewicki R., Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski, Warszawa 2002.

Ławreszuk M., Teologia w języku, „Przegląd Prawosławny”, 2012, nr 11 (329), s. 28-30.

Markunas A., Uczitiel T., Leksykon chrześcijaństwa rosyjskopolski i polsko-rosyjski, Poznań 1999.

Misijuk W., Rozważania o języku cerkiewnych nabożeństw, [w:] Prawosławie. Światło ze Wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin 2009, s. 357-377.

Misijuk W., Nasz język liturgiczny – pomoc czy utrudnienie, Białystok 2006.

Pokorzyna E., Słownik terminologiczny. Wyposażenia świątyń obrządku Wschodniego z przydatkiem ikon maryjnych, Warszawa 2001.

Przybylska R., Przyczyna W., Pisownia słownictwa religijnego, Biblos, Tarnów 2011.

Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1996.

Smykowska E., Ikona. Mały słownik, Warszawa 2013.

Smykowska E., Liturgia prawosławna. Mały słownik, Warszawa 2008.

Smykowska E., Prawosławni święci. Mały słownik, Warszawa 2008.

Smykowska E., Zwyczaje i obrzędy prawosławne. Mały słownik, Warszawa 2007.

Strach S., Krótka gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Białystok 1994.

Strach S., Szkolny słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, Bratczyk, Hajnówka 1996.

Vorgrimler H., Nowy leksykon teologiczny, Wydawnictwo Księży Werbistów 2005.

Znosko A., ks., Mały słownik wyrazów starocerkiewnosłowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej, Warszawa 1983.

Znosko A. ks., Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, Białystok 1996.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-16

Jak cytować

Ławreszuk, M. (2018). Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego. Elpis, (20), 159–163. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.17

Numer

Dział

Artykuły