Proces recenzji

Proces recenzji

Każdy artykuł opublikowany w czasopiśmie Elpis podlega procedurze recenzowania. Aktualna lista współpracujących recenzentów jest publikowana na stronie czasopisma oraz raz do roku w wersji drukowanej.

Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch recenzentów, specjalistów z danej dyscypliny naukowej spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. W przypadku rozbieżnych ocen redaktor może powołać dodatkowych recenzentów.

Recenzje są przygotowywane w systemie "double-blind review proces", co oznacza iż autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W recenzji kładziony jest nacisk na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo.

Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi). Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia redaktora.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lista recenzentów będzie udostępniana na stronie czasopisma i raz do roku publikowana w wersji drukowanej.

 

Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji:

  1. Do publikacji zostają przyjęte opracowania o tematyce związanej z teologią, kulturą i historią prawosławną. Czasopismo przyjmuje wyłącznie niepublikowane wcześniej utwory.
  2. Publikacja, zostaje przyjęta do recenzji, jeśli została przygotowana zgodnie z zasadami edytorskim opublikowanymi na stronie internetowej czasopisma Elpis (elpis.uwb.edu.pl – zakładka „WYTYCZNE DLA AUTORÓW”).
  3. Każda publikacja podlega ocenie przez dwóch recenzentów spoza jednostki autora. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie recenzje pozytywne.
  4. Pisemne recenzje kończą się wnioskiem o: przyjęciu publikacji do druku, odrzuceniu publikacji, przyjęciu publikacji do druku po uwzględnieniu uwag recenzenta oraz przyjęciu publikacji do druku po uwzględnieniu uwag i ponownej akceptacji przez recenzenta.
  5. Recenzja przedstawiana jest Autorowi publikacji bez podania nazwiska Recenzenta, celem umożliwienia Autorowi ustosunkowania się do recenzji.
  6. Procedura recenzowania jest zgodna z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa i został szczegółowo opisana na stronie internetowej czasopisma Elpis. 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROCESU RECENZJI

Przed rozpoczęciem recenzji należy wypełnić oświadczenie o braku konfliktu interesów.

Prosimy o wykonanie rzetelnej opinii naukowej i wypełnienie formularza recenzji. Prosimy Recenzentów o sporządzenie recenzji zgodnie z wymogami opublikowanymi w dziale “Etyka wydawnicza” i przesłanie formularza w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni.

W recenzji należy wyszczególnić i poddać ocenie następujące elementy:

  • ogólny układ i treść pracy,
  • wartość merytoryczną, poprawność stylistyczną i redakcyjną,
  • odniesienie do aktualnego stanu wiedzy i osiągnięć w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
  • treści lub fragmenty, które mogą być zapożyczone z innych prac.