Proces recenzji

Proces recenzji

Każdy artykuł opublikowany w czasopiśmie "Elpis" podlega procedurze recenzowania. Aktualna lista współpracujących recenzentów jest publikowana na stronie czasopisma oraz raz do roku w wersji drukowanej.

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. W przypadku rozbieżnych ocen redaktor może powołać dodatkowych recenzentów.
 • Recenzje są przygotowywane w systemie "double-blind review proces", co oznacza iż autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lista recenzentów będzie udostępniana na stronie czasopisma i raz do roku publikowana w wersji drukowanej.

Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji:

 1. Do publikacji zostają przyjęte opracowania o tematyce związanej z teologią, kulturą i historią prawosławną. Czasopismo przyjmuje wyłącznie niepublikowane wcześniej utwory.
 2. Publikacja, zostaje przyjęta do recenzji, jeśli została przygotowana zgodnie z zasadami edytorskim opublikowanymi na stronie internetowej czasopisma Elpis (elpis.uwb.edu.pl – zakładka „WYTYCZNE DLA AUTORÓW”).
 3. Każda publikacja podlega ocenie przez dwóch recenzentów spoza jednostki autora. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie recenzje pozytywne.
 4. Pisemne recenzje kończą się wnioskiem o: przyjęciu publikacji do druku, odrzuceniu publikacji, przyjęciu publikacji do druku po uwzględnieniu uwag recenzenta oraz przyjęciu publikacji do druku po uwzględnieniu uwag i ponownej akceptacji przez recenzenta.
 5. Recenzja przedstawiana jest Autorowi publikacji bez podania nazwiska Recenzenta, celem umożliwienia Autorowi ustosunkowania się do recenzji.
 6. Procedura recenzowania jest zgodna z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa i został szczegółowo opisana na stronie internetowej czasopisma Elpis. 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROCESU RECENZJI

Przekazane publikacje podlegają zewnętrznej ocenie. Prosimy o wykonanie rzetelnej opinii naukowej i wypełnienie udostępnionego elektronicznego formularza.

Proces wydawniczy wymusza na Redakcji wyznaczenie harmonogramu prac. Prosimy Recenzentów o przesłanie formularza w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni.

W recenzji należy zwrócić uwagę na:

 1. ogólny układ i treść pracy,
 2. wartość merytoryczną, poprawność stylistyczną i redakcyjną,
 3. odniesienie do aktualnego stanu wiedzy i osiągnięć w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
 4. treści lub fragmenty, które mogą być zapożyczone z innych prac.