500 – rocznica kanonizacji św. Elizeusza Ławryszowskiego na soborze w Wilnie w 1514 roku

Autor

  • Antoni Mironowicz Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.05

Słowa kluczowe:

św. Elizeusz Ławryszowski, Kościół prawosławny

Abstrakt

Sobór prawosławny w Wilnie kanonizował w 1514 roku Elizeusza Ławryszewskiego i przez tę kanonizację doprowadził do rozwoju jego kultu na całym obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział na Wawelu, Zespół 29/630, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, nr-y: 35-36.

Biblioteka Muzeum Narodowego im. Czartoryskich w Krakowie, Zbiór dokumentów pergaminowych, nr 76, (MNK 541/8).

Акты, издаваемые комиссиею, высочайше учрежденною для разбора древних актов в Вильне, т. I, Вильно 1865.

Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленского учебного округа, т. I, Вильно 1867.

Ипатьевская летопись, [w:] Полное собрание русских летописей , т. II, Москва 1843.

A. W. Kojałowicz, Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in magno Lituaniae ducato pertinentium, Vilnae 1650.

Летописец великих князей литовских, [w:] Полное собрание русских летописей, т. XXXV, Москва 1980.

„Минскaя Старинa”, вып. I, Минск 1909.

Oписание церквей и приходов Минской епархии, вып. VI, Минск 1879.

Полное собрание русских летописей, т. XVII, Санкт-Петербург 1907.

Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, pod red. A. Mironowicz, Białystok 2014.

„Русская Историческая Библиотека”, т. IV, Санкт-Петербург 1878.

Stebelski I., Dwa wielkie światła na horyzoncie połockim z cieniów zakazanych powstające czyli żywoty śś. Panien i matek Ewfrozyny i Parascewii zakonnic i hegumenij…, t. I., Lwów 1866.

Summariusz dokumentów do dóbr supraskich, opr. A. Mironowicz, Białystok 2009.

„Вестник Западной России”, г. V, кн. VII, т. I, Вильно 1867.

Aрх. Николай, Историко-статистическое Oписание Минской иерaрхии, Санкт-Петербург 1864.

Baronas D., Trys Vilniaus Kankiniai. Gyvenimas ir Istorija, Vilnius 2000.

Бeлeцкий A., Митрополитъ Іосифъ ІІ Солтанъ и отношение его къ Супрасльскому монастырю, Вильнa 1899,

Chodynicki K., Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny (1385-1632), Warszawa 1934.

Daniłowicz J., Skarbiec dyplomów papieskich, książęcych, uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych innych krajów, t. II, Wilno 1862.

Данилович И., O литовских летописях, „Журнал Министерства народного просвещеяия”, 1840, №11.

Добрянский Ф. Н., Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, церковнославянских и русских, Вильна 1882.

Ермаловиіч M., Старажытная Беларусь, Мінск 1990.

Friedelówna T., Ewangeliarz Ławryszewski. Monografia zabytku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1974.

Флоря Б. Н., Иосиф II, [w:] Православная энциклопедия, т. XXVI, Москва 2011.

Киприянович Г., Исторический очерк Православия, католичества и унии в Белоруссии и Литве, Вильно 1895.

Кузьмин А. В., Елисей, „Православная энциклопедия”, т. XVIII, Москва 2008.

Lulewicz H., Sołtan Józef, „Polski Słownik Biograficzny”, t. LX, z. 3, Warszawa-Kraków 2001.

Łapiński A., Zygmunt Stary a Kościół prawosławny, Warszawa 1937.

Макарий, митроп., История Русской Церкви, т. IX, Санкт-Петербург 1879.

Martynowicz A., Sobory lokalne Kościoła prawosławnego na ziemiach polsko-litewsko-ruskich do końca XVI wieku, Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. A. Mironowicza, Białystok 2013, maszynopis.

Мельников A. A., Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси, Минск 1992.

Miklosich F., Müller I., Acta Patriarchatus Constantinopolitani, vol. I, Vindobonae 1860.

Mironowicz A., Biskupstwo turowsko-pińskie w XI-XVI wieku, Białystok 2011.

Mironowicz A., Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003.

Mironowicz A., Największa fundacja Aleksandra Chodkiewicza. Spór o charakter fundacji, [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. J. Urwanowicz, Białystok 2003.

Mironowicz, O początkach monasteru supraskiego i jego fundatorach, Supraśl 2013.

Mironowicz A., Powstanie monasteru supraskiego, „Białostockie Teki Historyczne”, nr 10, Białystok 2012.

Mironowicz A., Sobory wileńskie 1509 i 1514 roku, („Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej”). „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. V, pod red. M. Kuczyńskiej i U. Pawluczuk, Białystok 2014.

Mironowicz A., Święci w Kościele prawosławnym na Białorusi, [w:] Wilno i kresy północno-wschodnie, t. I., Historia i ludzkie losy, red. E. Feliksiak, A. Mironowicz, Białystok 1996.

Николай (Далматов), Супрасльский Благовещенский монастырь, Санкт-Петербург 1892.

Нікалаеў М., Палата кнігапісная: Рукапісная кніга на Беларусі ў Х-ХVІІІ стагоддзях, Мінск 1993.

Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, [w:] Αντώνιος Αιμίλιος Ταχιάος, Άγνωστη Αθλώνιτες νεομάρτυρες, Αγιορειτική βιβλιοθήκη, Άγιον Όρος 2006.

Огицкий Д. П., Великий князь Войшелк (страница из истории православия в Литве), „Бoгocловские Труды”, Москва 1983.

Рогов А. И., Литературные связи Белоруссии с балканскими странами в XV-XVI вв., [в:] Славянские литературы. VIII Международный съезд славистов, Загреб-Любляна, сентябрь 1978 г. Доклады советской делегации, Москва 1978.

Слюнькова И. Н., Moнастыри восточной и западной традиций, Москва 2002

Шахматов A. A., О Супрасльском списке западно-русской летописи, Санкт-Петербург 1901.

Тихомиров И. А., О составе Западно-русских, так называемых Литовских летописей, „Журнал Министерства народного просвещения”, 1901, № 3-5.

Włodarski B., Polska i Ruś 1194-1340, Warszawa 1966.

Pobrania

Opublikowane

2015-11-06

Jak cytować

Mironowicz, A. (2015). 500 – rocznica kanonizacji św. Elizeusza Ławryszowskiego na soborze w Wilnie w 1514 roku. Elpis, (17), 37–41. https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.05

Numer

Dział

Artykuły