Nauczyciele Akademii Ostrogskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.03

Słowa kluczowe:

Akademia Ostrogska, nauczyciele, Cerkiew prawosławna

Abstrakt

Nauczycielami w Akademii Ostrogskiej były osoby o wysokich kwalifikacjach, postacie zaangażowane w życie Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Wszyscy z nich byli znani nie tylko w Ostrogu. Ich wiedzę i aktywność na forum publicznym wykorzystywała szlachta ruska na sejmikach, magnateria w kształceniu swych dzieci a hierarchia prawosławna w obronie praw swego Kościoła. Zróżnicowany skład wykładowców pod względem narodowościowym i wyznaniowym w Ostrogu przyczynił się podniesieniu prestiżu uczelni. Uczniowie mogli nie tylko uzyskać solidną wiedzę teologiczną, ale równocześnie dowiedzieć się o sytuacji Kościoła prawosławnego w innych państwach, a zwłaszcza na terenie Państwa Osmańskiego. Mankamentem kadry dydaktycznej była jej niestabilność.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Akty, otnosâŝiesâ k istorii Zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye Arheografičeskoû komissieû. 1853. t. IV. Sankt-Peterburg: Wydawnictwo Imperialnej Petersburskiej Komisji Archeologicznej.

Spannocchi, O., Bolognetti, A. (1864). Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690. E. Rykaczewski (red.). t. I. Berlin – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Alekseev, A. A. (1985). Pesnʹ pesnej v Ostrožskoj Biblii, Sostav i istočniki teksta A. A. Alekseev. „Fedorovskie čteniâ 1981”. Moskva: Wydawnictwo Rosyjskiej Akademii Nauk. s. 116-124.

Apanovič, K. O. (2014). Učastie Konstantinopolʹskogo patriarha Kirilla Lukarisa v žizni pravoslavnoj Kievskoj mitropolii (1594-1632 gg.), W: Hristianstvo v Belarusi: istoriâ i sovremennostʹ: sbornik naučnyh statej. redkol.: A. A. Kovalenâ, V. V. Danilovič, A. A. Lazarevič. Minsk: Wydawnictwo Białoruskiego Egzarchatu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. s. 144-157.

Bieńkowska, D. (1975). Michał Waleczny, Katowice: Wydawnictwo Śląsk-Katowice.

Charłampowicz, K. (1924). Polski wpływ na szkolnictwo ruskie w XVI i XVII st., z niedrukowanego oryginału rosyjskiego przełożył i wstępem zaopatrzył A. Wańczura, Lwów: Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

Chodynicki, K. (1934). Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny. 1386-1632, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Chynczewska-Hennel, T. (1979). Ostrogski Konstanty Wasyl, „Polski Słownik Bibliograficzny”, t. XXIV, Wrocław: Wydawnictwo PWN. s. 469-495.

Galʹkevič, G. Dem`ânova, Ì. (2004). Surazʹkij Vasilʹ, „Ternopìlʹsʹkij enciklopedičnij slovnik”, t. I, G. Âvorsʹkij (red.) ta ìn., Ternopìlʹ: Wydawnictwo Glavnoje Upravlenije Udielov. s. 372.

Gruševsʹkij, M. (1907). Ìstorìâ Ukraïni-Rusi. t. VI. Kiïv-Lʹvìv: Wydawnictwo Navukova Dumka.

Harlampovič, K. V. (1898). Zapadnorusskie pravoslavnye školy XVI i načala XVII veka, otnošenie ih k inoslavnym, religioznoe obučenie v nih i zaslugi ih v dele zaŝity pravoslavnoj very i cerkvi. Kazanʹ: Tipografia Imperialnogo Universiteta.

Harlampovič, K. V. (1897). Ostrožskaâ pravoslavnaâ škola, istoriko-kritičeskij očerk. „Kievskaâ starina”. kn. V-VI.

Ilarion (Ogienko), mitropolit. (1958). Knâzʹ Kostântin Ostrozʹkij ì jogo kulʹturna pracâ, Vìnnìpeg: Wydawnictwo Ukraïnsʹkoï Pravoslavnoï Gromadi v Kenorì, Ontarìo.

Isaevič, Â. D. (1981). Ostrožskaâ Bibliâ kak pamâtnik mežslavânskih kulʹturnyh svâzej. „Fedorovskie čteniâ 1978”. Moskva: s. 34-46.

Ìsaêvič, Â. D. (1989). Lìteraturna spadŝina Ìvana Fedorova. Lʹvìv: Wydawnictwo “Viŝa škola”. s. 128-140.

Jabłonowski, A. (1899-1900). Akademia Kijowsko-Mohylańska. Kraków: Wydawnictwo Wł. L. Anczyc.

Kardaszewicz, S. (1913). Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Wolff.

Kempa, T. (2002). Akademia Ostrogska, w: Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej. A. Mironowicz, U. Pawluczuk (red.). Białystok: Wydawnictwo Bractwa św. Cyryla i Metodego. s. 69-100.

Kempa, T. (1997). Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525 – 1608), Wojewoda kijowski i Marszałek ziemi wołyńskiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Krajcar, J. (1969), Konstantin Basil Ostrożskij and Rome in 1582-1585. “Orientalia Christiana Periodica”. t. 35. z. 1. s. 200-203.

Kuczara, K. (2012). Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczypospolitej (1585-1621). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Lewicki, K. (1933). Książę Konstanty Ostrogski a unia brzeska. Lwów: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie.

Makarij. (1882). Istoriâ Russkoj Cerkvi. t. XI. Sankt-Peterburg: Wydawnictwo Tipografiâ S. Dobrodeeva.

Mathiesen, R. (1981). The Making of the Ostrih Bible. „Harvard Library Bulletin”. 29.

Melnyk, M. (1996). Książę Konstanty Ostrogski jako prawosławny prekursor dialogu ekumenicznego w XVI w. „Prawosławie”. J. Drabina (red.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 41-57.

Melnyk, M. (1998). Zagadnienia soteriologiczne widziane w świetle projektu unii Konstantego Ostrogskiego. „Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa”. t. IV. S. Stępnień (red.). Przemyśl: Wydawnictwo Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu. s. 97-142.

Mikołajczyk, M. (2018). Książka w kulturze Greków w Rzeczypospolitej w XVI–XIX wieku. Rekonesans. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”. nr 26. (1) (14). s. 82-83.

Micʹko, Ì. 3. (1990). Materìali do ìstorìï Ostrozʹkoï akademìï 1576-1613: Bìobìblìografìčnij dovìdnik. Kiïv: Wydawnictwo Enciklopedìâ Ostrog.

Mironowicz, A. (2016). Drukarz Hryń Iwanowicz, malarz, grawer, twórca cyrylickiej kursywy. „Latopisy Akademii Supraskiej”. vol VII: Dawna cyrylicka księga drukowana. Twórcy i czytelnicy. M. Kuczyńska (red.). Białystok: Wydawnictwo Akademii Supraskiej.

Mironowicz, A. (2016a). Hryń Iwanowicz, nieznany malarz, grawer i drukarz. Białystok: Wydawnictwo Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB, s. 59-61.

Mironowicz, A. (1999). Sylwester Kossow, biskup białoruski, metropolita kijowski. Białystok: Wydawnictwo Białoruskiego Towarzystwa Historycznego. s. 9-12.

Mironowicz, A. (2010). Wykładowcy Akademii Ostrogskiej na tle dziejów szkolnictwa prawosławnego w XVI – wiecznej Rzeczypospolitej, w: Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturalnej. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz i E. Balashov (red.). Zamość: Wydawnictwo Naukowe UMCS. s. 205-223.

Mironowicz, M. (2019). Szkoły bractw cerkiewnych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku. Białystok: Wydawnictwo Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB. s. 101-102.

Mironowicz, M. (2018). Szkoła bractwa cerkiewnego w Wilnie w XVI-XVIII wieku. Białystok: Wydawnictwo Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB.

Mironowicz, M. (2022). Zagraniczni wykładowcy pracujący w szkołach brackich w XVI-XVIII wieku na terenie Rzeczypospolitej. Elpis. 24. s. 52-54.

Mycko, I. I. (1990). Ostrožka slovâno-greko-latinsko Akademiâ (1576-1636). Kiiv: Wydawnictwo Enciklopedìâ Ostrog.

Mycko, I. I. (1982). Ukrainskij pisatelʹ-polemist Vasilij Surazkij – spodvižnik Ivana Fedorova. „Fedorovskie, čteniâ 1970 g.”. Moskva: Wydawnictwo Rosyjskiej Akademii Nauk, s. 18-23.

Ogienko, I. (1925). Istoriâ ukrainsʹkogo drukarstwa. t. I. Lʹvov: Wydawnictwo Naukovogo Tovaristva imeni Sevcenki.

Ostrožskaâ Bibliâ. Sbornik statej. (1990). A. A. Alekseev (red.). Moskva: Wydawnictwo Akademiâ Nauk SSSR.

Ptašickij, S. L. (1903). Ivan Fedorov. Izdaniâ Ostrožskoj Biblii v svâzi s novymi dannymi o poslednih godah ego žizni. „Pečatnoe iskusstvo”, iûlʹ-avgust. s. 291-307.

Taube, M. Olmsted, H. M. (1987). „Podest' o Esfiri": The Ostroh Bible and Maksim Grek’s Translation of the Book of Ester. ,,Harvard Ukrainian Studies”. 11(1/2). s. 100-117.

Žukovič, P. (1901). Sejmovaâ borʹba pravoslavnogo zapadno-russkogo dvorânstva s cerkovnoj uniej do 1609 goda. Sankt-Peterburg: Wydawnictwo Tipografia Glavnich upravlajemich udelov.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-11

Jak cytować

Mironowicz, A. (2023). Nauczyciele Akademii Ostrogskiej. Elpis, (25), 35–40. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.03

Numer

Dział

Artykuły