Menologion kijowskiego ewangeliarza pełnego z 1707 roku (uwagi wstępne na przykładzie miesiąca wrzesień)

Autor

  • Jerzy Ostapczuk Wydział Teologiczny Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.08

Słowa kluczowe:

stary druk ewangeliarza, menologion, kalendarz, wrzesień, Kijów, 1707

Abstrakt

Artykuł został poświęcony menologionowi znajdującemu się w jedynym cyrylickim starym druku Ewangeliarza pełnego wydanego Drukarni Kijowsko-Peczerskiej Ławry w 1707 roku. Zawiera ogólną charakterystykę części minejnej ze szczególnym uwzględnieniem liczby dni w poszczególnych miesiącach, lokalnych świąt oraz świętych (ich obecność lub opuszczenie). Jako materiał porównawczy wykorzystano 18 innych starych druków tetraewangelii (tłoczonych do 1712 roku w różnych zakładach drukarskich (w Moskwie, Wilnie, Lwowie i Kijowie). Szczegółowa (liturgiczna i tekstologiczna) analiza, ograniczona do miesiąca września, wskazała
na bliskie podobieństwo omawianego lekcjonarza pełnego i dwóch innych tetraewangelii wydanych w Kijowie w latach 1697 i 1712.

Bibliografia

Martinov J. (1863). Annus ecclesiasticus graeco-slavicus, Bruxellis.

Miklas H., Schnitter M. (1999). Kyrillomethodianische Miszellen Westliche Einträge in den älsten kirchenslavischen Kalendarien. Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. ed. E. Hansack, W. Koschmal, N. Nübler, R. Večerka (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Sborniki, Vol. 5). München, 259-288.

Mironowicz A. (2001). Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej. Białystok.

Ostapczuk J. (2010). Cerkiewnosłowiański przekład liturgicznych perykop okresu Paschalnego i święta Pięćdziesiątnicy w rękopiśmiennych ewangeliarzach krótkich, Warszawa.

Ostapczuk J. (2013). Sobotnie i niedzielne perykopy liturgiczne z Ewangelii Mateusza w cerkiewnosłowiańskich lekcjonarzach krótkich. Warszawa.

Ostapczuk J. (2015a). Новые фрагменты рукописных кириллических Евангелий из собраний Афонских монастырей. W Афонское Наследие, Научный Альманах, вып. 1-2/2015 (Материалы международной научной конференции «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей», Чернигов, 28-29 ноября 2014 г.), Киев – Чернигов, 304-316.

Ostapczuk J. (2015b). Cyrylicki apostoł-ewangeliarz niedzielny z Drukarni Brackiej w Łucku (1640 r.). Rocznik Teologiczny, LVII, 2, 169-201.

Вакалерийска С. (1994). Съвпадения и разлики в текста и в месецослова на два близки евангельски ръкописа: Кързоновото (Видинското) и Банишкото Евангелие. Palaeobulgarica, 1, 58-68.

Булашев Г. (1882). Месяцесловы святых при рукописных богослужебных книгах церковно-археологического музея. Киев.

Гусева А.А. (1997). Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского шрифта второй половины XVII-XVIII вв. Методические рекомендации. Москва.

Древнейшие русские святцы при Остромировом Евангелии. Христианское чтение, 1852, ч. 1, 485-517.

Жуковская Л.П. (1993). Еще о текстологии месяцеслова Евангелия (по датированным древнерусским апракосам XI-XII вв.). Труды Отдела древнерусской литературы, 48, 81-87.

Кекелидзе К.С. (1912). Iерусалимскiй канонарь VII века. Тифилисъ.

Ковязина Н. (1997). Месяцеслов славянского апрвкосного Евангелия XI-XVI веков: сентябрь. Palaeobulgarica, 3, 31-52.

Ковязина Н. (1998). Стабильные памяти и евангельские чтения в славянском апракосном Меяцеслове XI-XVI вв (сентябрь). Slavistica Vilnensis, 51-60 (Kalbotyra 49 (2)), 51-61.

Коцева Е. (1995). Особенности календаря на Енинския Апостол. Palaeobulgarica, 1, 104-111.

Коцева Е. Атанасов А. (1991). Особености в съдържанието на Апостол № 882 от Народната Библиотека «Св. Кирил и Методий» в София. Кирило-Методиевски Студии, 8, София, 292-319.

Коцева Е. Атанасов А. (1993). Цариградският месецослов от 10 век и календари в български письмени паметници. W Хиляда и осемдесет години от смъртта на св. Наум Охридски, София, 214-241.

Лосева О.В. (1995). Месяцеслов Архангельского Евангелия 1092 г. W Архангельскому Евангелию 1092 года – 900 лет. Москва, 46-54.

Лосева О.В. (199a). Месяцесловы древнерусских Евангелий XI-XII веков, Москва.

Лосева О.В. (199b). Pусские праздники в древнейших церковных календарях. Русское средневековье, 5-59.

Лосева О.В. (2001a). Русские месяцесловы XI-XIV веков. Москва.

Лосева О.В. (2001b). Периодизация древнерусских месяцесловов ХI - XIV в. Древняя Русь, 4, 14-36.

Лосева О.В. (2003). Праздники Святогробского Типикона в русских календарях XI‒XII веков. Православный палестинский

сборник, 100, 132-141.

Мещерский Н.А. (1997). О календаре Остромирова Евангелия. Вопросы языкознания, 5, 155.

Невоструев К.И. (1997). Исследование о Евангелии, писанном для Новгородского князя Мстислава Владимировича в начале XII века, в сличении с Остромировым списком, Галичским и двумя другими XII и одним XIII века. W Мстиславово Евангелие XII века: Исследования. Ред. Курочкина О.В., Новиков Е.В., Горбунова Л.П., Москва, 5-649.

Сергий архиепископ (Спасскiй). (1901). Полный месяцеслов Востока. T. 1-2. Изд. 2. Владимиръ.

Скоморохова-Вентурили Л. (1985). Месяцеслов как памятник языка и культуры (на материале Церколезского Апостола и Баницкого Евнгелия). Полата книгописная, 14-15, 122-131.

Стефановић Д. (1989). Прилог проучвању месецослова XIII и XIV века. Јужнословенски филолог, 45, 140-152.

Тітов Хв. (1918). Типографiя Кiево-печерской Лавры. Историческiй очеркъ (1606–1616–1916 г.г.), Т. 1 (1606–1616–1721 г.г.), Кiевъ.

Шевчук В. (2012). Просвіченний володар. Іван Мазепа як будивничий Козацкої держави і як літературний герой, Київ.

##submission.downloads##

Opublikowane

2016-12-03

Jak cytować

Ostapczuk, J. (2016). Menologion kijowskiego ewangeliarza pełnego z 1707 roku (uwagi wstępne na przykładzie miesiąca wrzesień). Elpis, (18), 65–73. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.08

Numer

Dział

Artykuły