Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej

Słowa kluczowe: prawosławie, terminologia, ksiądz, kapłaństwo, denotacja

Abstrakt

Artykuł analizuje problem nieujednoliconej i nieusystematyzowanej terminologii prawosławnej w języku polskim, w której zauważalna jest nie tylko obecność nieuporządkowanych i nieopracowanych konotacji wielu terminów, lecz także zauważalny brak jednoznacznie zamkniętych denotacji wielu terminów. Artykuł skupia się na przykładach związanych z określeniem drugiego stopnia kapłaństwa, obecnych w źródłach pisanych i mowie potocznej. Na ich podstawie możemy zaobserwować różne próby rozwiązania problemu braku wiodącej denotacji. Chociaż niektóre z postulatów zostały przedstawione w latach 60. XX wieku, to do chwili obecnej, nie znalazły one spójnej i powszechnej akceptacji i upowszechnienia.

Bibliografia

Prezbiter (2005), W: Bralczyk J., 2005, Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Bralczyk J., wyd. I, Warszawa.

Ksiądz (2019), W: Drabik L., Sobol E., 2019, Słownik języka polskiego PWN, Warszawa.

Ksiądz (2016), W: Encyklopedia PWN, Internet: www.encyklopedia.pwn.pl, dostęp 12.02.2018.

Aghiorgoussis, bp Maximos. (1999). Monastycyzm. W: Leśniewski, K., Leśniewska J. (red.). Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska. s. 133-142.

Czarnecka, K., Ławreszuk, M. (2018). „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego. W: Elpis. 20. s. 221-230.

Długosz-Kurczabowa, K. (2016), Ksiądz, W: Poradnia Językowa PWN, Internet: http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/ksiadz;5712.html, dostęp: 12.02.2016.

Kostiuczuk J., Tofiluk J., Ławreszuk M., Misijuk W., Charkiewicz J., (2016), Specyfika polskiej terminologii prawosławnej, Białystok.

Ławreszuk, M. (2014). Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Ławreszuk, M. (2018). Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego. W: Elpis. 20. s. 159-163.

Pseudo-Dionizy Areopagita. (1999). Pisma teologiczne II. Hierarchia niebiańska. Hierarchia kościelna. Dzielska, M. (tłum.). Kraków: Znak.

Soborowa Komisja Redakcyjna, Pańkowski, J. (red.). (2011). Archijeratikon. (H. Paprocki, tłum.). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Opublikowane
2019-11-16
Jak cytować
Ławreszuk, M. (2019). Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (21), 15-19. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.02
Dział
Artykuły