Katakumby monasteru supraskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.06

Słowa kluczowe:

monaster supraski, katakumby, Chodkiewiczowie

Abstrakt

The bodies of the founders and representatives of many prominent Orthodox families from the Grand Duchy of Lithuania were buried in the catacombs of the Suprasl monastery in the 16th century. Some of the people buried in the catacombs were transferred to the altar part of the Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary in 1644. Currently, an important problem is the protection and reconstruction of the Suprasl catacombs.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. VIII, nr 18793, s. 8-14.

Archiwum Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu. J. Uścinowicz, Projekt architektoniczn odtworzenia i rewitalizacji dawnych katakumb, cmentarza i parku-ogrodu jako sanacji dawnej struktury liturgiczno-przestrzennej Ławry Supraskiej, Białystok-Suprasl 2014, (maszynopis).

Archiwum Państwowym w Krakowie, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. 36, nr 29, k. 1, 80-84.

Biblioteka Muzeum Narodowego im. Czartoryskich w Krakowie, Zbiór dokumentów pergaminowych, нр. Sygn.. 29 nr-y: 36, 66, 98, Sygn. 860, t. I.

Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, f 16, nr 134; f. 19, nr 134.

Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas, f. 634, op. 1, nr 58, k. 416 v; f. 634, op. 1, nr 3, k. 14v-41v; f. 634, op. 3, nr 6786, k. 468-473; f. 634, op. 3, nr 7399, k. 1495-1498.

Vilniaus universiteto biblioteka, tankraščіų skyrius, Vilnius, F58-7, B 1992, k. 2v.

„Lietuvos Metryka”. Knyga nr 25 (1387-1546). Užrašymų knyga 25, Vilnus 1998, nr 220-222, s. 273-276.

Mironowicz A., 2015, Subotnik ili Pominnik monasteru supraskiego, Białystok, s. 10-12.

Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich Zabłudów XV i XVII w., opr. J. Maroszek, Białystok 1994, s. 182-186.

Arheografičeskij sbornik dokumentov, otnosâŝihsâ k istorii Severo-Zapadnoj Rusi, izdavaemyj pri upravlenii Vilenskogo učebnogo okruga, t. IX, Vilʹno 1870, s. 49-55, 185-205, 229-243, 461-462.

„Vestnik Zapadnoj Rossii”, 1866, g. IV, kn. 7, t. III, otd. 1, Vilʹno, s. 2, 9-14.

„Vestnik Zapadnoj Rossii”, 1865/1866, g. IV, kn. 7, t. III, otd. 2, Vilʹno, s. 1-6.

„Vestnik Zapadnoj Rossii”, 1867, g. V, kn. 1, t. I, otd. 2, Vilʹno, Priloženiâ, s. 1-3.

„Vestnik Zapadnoj Rossii”, 1867, g. V, kn. 7, t. I, otd. 2, Vilʹno, s. 1-3, 6-9, 11, 15, 71.

Alexandrowicz S., 1971, Nowe źródło ikonograficzne do oblężenia Połocka w 1579 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XIX, z. 1, Warszawa, s. 19-22.

Bieńkowska K., Supraska nekropolia – badania archeologiczne w sąsiedztwie katakumb, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, nr 10, 2004, s. 265-273.

Čanturiâ V. A., 1969, Istoriâ arhitektury Belorussii, Minsk, s. 88-90.

Dobrowolska W., 1937, Chodkiewicz Hieronim (Jarosz), „Polski Słowni Biograficzny”, t. III, Kraków, s. 360-361.

Dobrowolski R., 1999, Katakumby i cmentarze Supraśla, Supraśl.

E. N., [Episkop Nikanor], 1904, Staryj Sinodik Supraslʹskogo monastyrâ,„Grodnenskie Eparhialʹnye Vedomosti”, № 27, s. 789.

Iodkovskij I. I., 1915, Cerkvi prisposoblennye k oborone v Litve i Litovskoj Rusi, „Drevnosti”, t. VI, Moskva, s. 249-311.

Jasnowski J., 1937, Chodkiewicz Aleksander, „Polski Słownik Biograficzny”, t. III, Kraków, s. 354.

Jasnowski J., Chodkiewicz Jerzy (Jury), „Polski Słowni Biograficzny”, t. III, Kraków 1937, s. 369.

Kacèr M. S., 1969, Belorusskaâ arhitektura, Minsk, s. 48-52.

Kapla W., Analiza antropologiczna materiałów kostnych ze stanowiska 4 w Supraślu odkrytych w roku 2003, maszynopis.

Kochanowski W., 1963, Pobazyliański zespół architektoniczny w Supraślu, „Rocznik Białostocki”, nr 4, Białystok, s. 355-396.

Kossakowski St., 1872, Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich, t. III, Warszawa.

Kulesza K., 2015, Próba rekonstrukcji wizualnej kaplicy pw. Zmartwychwstania Chrystusa w Supraślu, [w:] Dzieje opactwa supraskiego, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Rzym-Lublin-Mińsk.

Kunkel R. M., 2000, Późnogotyckie cerkwie na zachodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin, s. 37-53.

Lebiedzińska Z., 1968, Freski z Supraśla. Katalog wystawowy, Kraków, s. 26.

Linde B., 1854, Słownik Języka Polskiego, t. I, Lwów, s. 26.

Maroszek J., 2013, Monografia miasta i gminy Supraśl, Supraśl, s. 539-540.

Modest (Strelʹbickij), 1865/1866, Supraslʹskij Blagoveŝenskij monastyrʹ, Vestnik Zapadnoj Rossii. Istoriko-literaturnyj žurnal”, g. IV, kn. 7, t. III, otd. 2, Vilʹno, Priloženiâ, № 1, s. 1-6, 9-14, 72;

Modest (Strelʹbickij), 1867, Supraslʹskij Blagoveŝenskij monastyrʹ,„Vestnik Zapadnoj Rossii. Istoriko-literaturnyj žurnal”, g. V, kn. 2, t. I, otd. 2, Vilʹno, s. 71-72;

Modest (Strelʹbickij), 1867, Supraslʹskij Blagoveŝenskij monastyrʹ,„Vestnik Zapadnoj Rossii. Istoriko-literaturnyj žurnal”, g. V, kn. 6, t. II, otd. 2, Vilʹno, s. 128-131.

Modest (Strelʹbickij), 1867, Supraslʹskij Blagoveŝenskij monastyrʹ, „Vestnik Zapadnoj Rossii. Istoriko-literaturnyj žurnal”, g. V, kn.7, t. II,otd. 2, 1867, s. 1-3, 6-9, 11-15, 71-76.

Mironowicz A., 2013, Najstarszy Subbotnik ili Pominnik monasteru supraskiego, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 40, Białystok, s. 233-243.

Mironowicz A., 2015, Nieznane losy pierwszego ihumena supraskiego, „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok, nr 13, s. 33-75.

Mironowicz A., O pochodzeniu metropolity Józefa Sołtana, „Studia Religiologica”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. LII, nr 4, 2019, s. 55-74.

Mironowicz A., 1984, Supraśl jako ośrodek kulturalno-religijny, Leiman.

Mironowicz A., 2009, Związki monasteru supraskiego ze Świętą Górą Athos w XVI wieku, [w:] Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athos, pod red. M. Kuczyńskiej, Gniezno, s. 122-134.

Morelowski M., 1939, Zarys syntetyczny sztuki wileńskiej od gotyku do neoklasycyzmu z przewodnikiem po zabytkach między Niemnem a Dźwiną, Wilno.

Nikolaj (Dalmatov), 1892, Supraslʹskij Blagoveŝenskij monastyrʹ, Sankt-Peterburg, s. 6-7, 22, 24-27, 45, 62, 455-456, 464.

Pokryškin P. P., 1911, Blagoveŝenskaâ cerkovʹ v Supraslʹskom monastyre, [v:]Sbornik arheografičeskih statej podnesenyj grafu A. A. Bobrinskomu, Sankt-Peterburg, s. 222-237.

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, opr. Seweryn hr. Uruski, t. II, Warszawa 1905, s. 212.

Rogov A. I., 1978, Supraslʹ kak odin iż centrov kulʹturnyh svâzej Belorussii s drugimi slavânskimi stranami, [v:] Slavâne v èpohu feodalizma, Moskva, s. 321-334;

Rokicki R., 2006, Gotyckie cerkwie na Litwie – inne spojrzenie, „Modus: Prace z historii sztuki”, nr 7, s. 99-117;

Stroev P. M., 2002, Spiski ierarhov i nastoâtelej Monastyrej Rosijskiâ cerkvi, Moskva, s. 543;

Supraśl. Katakumba pobazyliańska, Badania archeologiczno-architektoniczne, Zakład Badań Archeologicznych SSP Universtitas”, Z. Skrok, T. Wilde, 1984. (maszynopis).

Ŝaviskaâ L. L., Labyncev Û.A., 2003, Literatura belorusov Polʹši XV-XIX vv., Minsk, s. 61-71, 111.

Szyszko-Bogusz A., 1914, Warowne zabytki architektury kościelnej w Polsce i na Litwie, [w:] Sprawozdanie Komisji do badań nad historią sztuki w Polsce, т. IX, z. 3-4, Kraków;

Uścinowicz J., Ławra Supraska 1500-2014 - w stanie permanentnego niezrównoważenia. Pomiędzy destrukcją a odnowieniem, „Architektura”, 2015; nr 8, s. 212-225.

Wolff J., 1895, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa, s. 618.

Żychliński T., 1889, Złota księga szlachty polskiej, R. XI, Poznań, s. 17.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Mironowicz, A. (2022). Katakumby monasteru supraskiego. Elpis, (24), 41–49. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.06

Numer

Dział

Artykuły