Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku

Autor

  • Antoni Mironowicz Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.19

Słowa kluczowe:

monaster supraski, relacje kulturowe, kultura serbska

Abstrakt

Monaster supraski, w XVI wieku był drugim po Ławrze Kijowsko-Peczerskiej prawosławnych ośrodków zakonnych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Monaster supraski zajmuje niekwestionowane miejsce w historii Kościoła prawosławnego, regionu i kultury wielu narodów. Ten najbardziej wysunięty na zachód prawosławny ośrodek klasztorny przekształcił się w drugiej połowie XVI w. w centrum kulturowe o znaczeniu ogólnosłowiańskim. Trudno bowiem wskazać inny ośrodek, w którym w takim zakresie skoncentrowane zostały najlepsze osiągnięcia różnych dziedzin kultury i w którym tak intensywnie przejawiały się kontakty z kulturą innych narodów słowiańskich, a najgłębsze i stare tradycje weszły organicznie w życie następnych wieków. Bezpośrednie związki Supraśla z kulturą serbską znajdują potwierdzenie w wystroju wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP. Najważniejszą inwestycją klasztorną była wspomniana wyżej cerkiew Zwiastowania NMP. Wystrój wewnętrzny świątyni wskazuje na silne wpływy kulturowe bizantyjsko-ruskie na zachodnie obszary Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za archimandrii Sergiusza Kimbara grupa malarzy pod
kierunkiem „Serbina Nektarego malarza” ozdobiła wnętrze świątyni freskami. Ławrę supraską odwiedzało wielu mnichów i dostojników z Bałkan w tym powracający z Moskwy patriarcha carogrodzki Jeremiasz II i patriarcha Serbski i Bułgarski Gabriel. Bliskie relacje monasteru z Kijowem, Słuckiem, Wilnem, Moskwą, Serbią, Wołoszczyzną, Bułgarią i ze św. Górą Athos pozwoliły na skoncentrowanie w nim dorobku kulturowego wielu narodów słowiańskich. Oddziaływanie kultur narodów wschodniosłowiańskich
i bałkańskich uwidoczniło się na terenie monasteru w architekturze i malarstwie ikonograficznym, wystroju i wyposażeniu świątyń
oraz w zbiorach biblioteki klasztornej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne:

Библиотека Российской академии наук в Санкт-Петербурге, ф. П. Доброхотова, № 31, л. 41.

Рoссийский Государственный Исторический Архив в Санкт-Петербурге, ф. 823, oп. 3, № 3317;

Российская государственная библиотека в Москве, Собрание E. E. Eгорова, ф. 98, № 39;

Центральная научная библиотека Академии наук Украины в Киеве, 475п/1656, л. 1-21, 26об-96, 157-169, 198-201, 205-208;

Archiwum Diecezjalne Kościoła Rzymskokatolickiego w Białymstoku, nr. 245, k. 23v-24v, 26-60 v.

Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, f. 36, nr. 29, k. 1, 80-84;

Biblioteka Muzeum Narodowego im. Czartoryskich w Krakowie, Zbiór dokumentów pergaminowych, nr. 66 (MNK 541/1);

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Ordynacji Zamojskich, Dział Rękopisów, нр. 930, к. 106-108 v.

Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, ф. 19, нр.: 57, 61, 62, 89, 100, 103, 180, 246, 247;

Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas, ф. 634, oп. 1, нр. 58, к. 416 об; ф. 634, oп. 1, нр. 3, к. 14об-41об;

Vilniaus universiteto biblioteka, ф. F58-7, B 1993, к. 1-4 об; B 1994;

Źródła drukowane:

Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов, т. VII, Вильна 1874, с. 3.

Акты исторические собранные и изданные Археографической комиссиею, т. I, Санкт-Петербург 1841, c. 524-529.

Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленского учебного округа, т. IX, Вильно 1870, с. 49-55, 185-205, 229-243, 461-462;

Буланин Д. М., 2012, Чудо с грибом в Ксиропотаме, [в:] Словарь книжников и книжности Древней Руси. вып. 2: (Вторая половина XIV-XVI в.). ч. III: Библиографические дополнения. Приложение, pед. Д. М Буланин, Санкт-Петербург, c. 734-738;

„Вестник Западной России”, 1866, г. IV, кн. 7, т. III, отд. 1, Вильно, c. 2, 9-14;

„Вестник Западной России”, 1865/1866, г. IV, кн. 7, т. III, отд. 2, Вильно, c. 1-6;

„Вестник Западной России”, 1867, г. V, кн. 1, т. I, отд. 2, Вильно, Приложения, с. 1-3;

„Вестник Западной России”, 1867, г. V, кн. 7, т. I, отд. 2, Вильно, c. 1-3, 6-9, 11, 15, 71;

Древнерусские иноческие уставы, (Русский типик) подг. текста Т. В. Суздальцева, Москва 2001;

Попов А., 1879, Обличительные списания против жидови латинян. (По рукописи имп. Публичной библиотеки 1580 г.), „Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских”, Москва, кн. 1, с. 1-41;

Прадмова да Памянніка ці Сінодыка з Супрасльскага манастыра 1631 г., 2013 (oпр. Л. В. Ляўшун), [в:] Рэлігіѝнае Пісьменства Кірылічнаѝ Традыцыі XI-XV стст., Мінск, c. 547;

„Русская Историческая Библиотека”, 1878, т. IV, Памятники полемической литературы в Западной Руси, Кн. 1. Санкт-Петербург, c. 5-18;

„Русская историческая библиотека”, 1903, т. XIX, Памятники полемической литературы в Западной Руси. кн. III, Санкт-Петербург;

Славянские рукописи Афонских oбителей, 1999, составили:A. A. Турилов i Л. В. Мошкова, под редакцией А. Э. Н. Тахиоса, Фессалоники, c. 127;

Супрасълски или Ретков сборник, 1982, Й. Заимов, увод и коментар на старобългарски текст, М. Капалдо, подбор и коментар на гръцкия текст, т. I, София;

Супрасълски или Ретков сборник, 1983, Й. Заимов, увод и коментар на старобългарски текст, М. Капалдо, подбор и коментар на гръцкия текст, т. II, София;

Супрасльская летопись, 1980, Полное собрание русских летописей, т. XXXV, Москва;

„Historica Russiae Monumenta”, 1841, ab A. I. Turgenevio, vol. 1, Petropoli, p. 123-127;

„Lietuvos Metrika”, 1995, (1499-1514), Knyga nr. 8, Vilnius, s. 143.

Mironowicz A., 2015, Subotnik ili Pominnik monasteru supraskiego,Białystok, s. 10-12;

Mironowicz A., 2009, Summariusz dokumentów do dóbr supraskich, Białystok, s. 54-55, 57, 136, 139;

Literatura:

Бeлeцкий A., 1899, Митрополитъ Іосифъ ІІ Солтанъ и отношение его къ Супрасльскому монастырю, Вильнa, c. 5-7, 12, 16-17, 19, 21-22, 34;

Богданович Д., 1978, Kаталог кирилских рукописа манастира Хиландара, Београд, с. 104;

Бубнов И. Ю., Лихачева О. П., Покровская В. Ф., 1976, Пергаменные рукописи библиотеки Академии наук СССР, Лeингpад, c. 26;

Гильтебрандт П. A., 1871, Pyкописное oтделение Bиленской публичной библиотеки, Bып.1, Bильна, c. 140.

Добрянский Ф. Н., 1882, Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, церковнославянских и русских, Вильна, c. XXVII-XXXIII, c. 68, 106-107, 117, 122-123, 224-227, 286;

E. Н., [Епископ Никанор], 1904, Старый Синодик Супрасльского монастыря, „Гродненские Епархиальные Ведомости”, № 27, с. 789;

Живојиновиђ М., 1972, Светогорске келије и пиргови у средњем веку, Београд, с. 91-102;

Зема В. Є., 2001, Полеміко-догматичні збірки XVI- початку XVII ст. „Українсьий історичний журнал”, нр. 5, c. 43-74;

Иодковский И. И., 1915, Церкви приспособленные к обороне в Литве и Литовской Руси, „Древности”, т. VI, Москва c. 249-311;

Kaцэр M. С., 1969, Белорусская архитектурa, Минск, c. 48-52;

Корађ В., Ковачевиђ М., 2004, Монастир Хиландар. Конаци и утврђење, Београд, с. 58-62.

Лабынцев Ю. А., 2000, Об одном важном спросном моменте в судьбах белорусской православной культуры XVI столетия в связи с историей Супрасльского Благовещенскогомонастыря, „EΛΠΙΣ”. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, R. II (XIII), z. 2 (15), Białystok, s. 168;

Макарий (Булгаков) Митрополит, 1879, История Русской Церкви, т. IX, Санкт-Петербург, с. 168;

Макарий (Булгаков) Митрополит, 1996, История Русской Церкви, кн. V, Москва, с. 168;

Мaнастир Хиландар, 2000, Београд, с. 14-15;

Миронович А., 2012, Библиотека Супрасльского монастыря в XVI веке, [в:] Преоткриване: Супраслъски сборник – старобългарски паметник от X век, ред. А. Милтенова, София, c. 309-329;

Модест (Стрельбицкий), 1865/1866, Супрасльский Благовещенский монастырь, „Вестник Западной России. Историко-литературный журнал”, г. IV, кн. 7, т. III, отд. 2, Вильно, Приложения, № 1, с. 1-6, 9-14, 72;

Модест (Стрельбицкий), 1867, Супрасльский Благовещенский монастырь, „Вестник Западной России. Историко-литературный журнал”, г. V, кн. 2, т. I, отд. 2, Вильно, c. 71-72;

Модест (Стрельбицкий), 1867, Супрасльский Благовещенский монастырь, „Вестник Западной России. Историко-литературный журнал”, г. V, кн. 6, т. II, отд. 2, Вильно, c. 128-131;

Модест (Стрельбицкий), 1867, Супрасльский Благовещенский монастырь, „Вестник Западной России. Историко-литературный журнал”, г. V, кн.7, т. II, oтд. 2, 1867, c. 1-3, 6-9, 11-15, 71-73;

Модест (Стрельбицкий), 1865, Супрасльский Благовещенский монастырь, „Литовские Епархиальные Ведомости”, № 3, c. 75-76;

Монашество и монастыри в России ХI-ХХ вв: исторические очерки, 2002, отв. ред. Н. В. Синицына, Москва;

Морозова Н. А., Темчин С. Ю., 1997, Об изучении церковнославянской письменности Великого княжества Литовского, „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne”, t. II, Kraków, s. 23-35;

Морозова Н. А., Темчин С. Ю., 2005, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря (1500-1532 гг.), [в:] Z dziejów monasteru supraskiego, Supraśl – Białystok, s. 131, 133-140;

Ненадовиђ С., 1997, Осам векова Хиландара. Грађење и грађевине, Београд, с. 21-23;

Николай (Далматов), 1892, Супрасльский Благовещенский монастырь, Санкт-Петербург, c. 6-7, 22, 24-27, 45, 62, 455-456, 464;

Обнорский С. П., 1914, К литературной истории Хождения Арсения Солунского, „Известия отделения русского языка и словесности Академии наук”, т. XIX, кн. 3, с. 196-205.

Оболенский M. А., 1836, Супрасльская рукопись, содержащая Новгородскую и Киевскую сокращенные летописи, Москва;

Петковић С., 1972, Нектарие Србин, сликар XV в., „Зборник за ликовне уметности”, нр. VIII, Нови Сад c. 211-225;

Петковић С., 1995, Cpпска yметност y XVI и XVII векy, Бeoград, (Cpпска књижевна задруга. Koлo 88, књ. 589), s. 255-281.

Петров Н. И., 1894, Западнорусские полемические сочинения XVI века, „Труды Киевской Духовной Академии”, № 2, с. 154-186.

Петров Н. И., 1894, Западнорусские полемические сочинения XVI века, „Труды Киевской Духовной Академии”, № 3, с. 349-380.

Петров Н. И., 1895, Супрасльский монастырь как защитник православия в XVI и в начале XVII века, „Виленский календарь на 1896 год”, Вильно, c. 164-179;

Петрушевич A., 1867, Холмская епархия и святители ее, Львов, c. 32;

Покровский Ф., 1895, Археологическая карта Гроденской губерни, Вильна, с. 72;

Покровский Ф., 1908, Послание Василия, пресвитера Никольского из дольней Руси об иcxождении Святого Духа, «Известия Отделения русского языка и словесности”, т. CXII, кн. 3, прл. 1, c. 86.,

Покрышкин П. П., 1911, Благовещенская церковь в Супрасльском монастыре, [в:] Сборник aрхеографических статей поднесеный графу А. А. Бобринскому, Санкт-Петербург, c. 222-237;

Рогов А. И., 1980, Фрески Супрасля, [в:] Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI-XVII вв., Москва, c. 345-371;

Рогов А. И., 1978, Литературные связи Белоруссии с балканскими странами в XV-XVI вв., [в:] Славянские литературы. VIII Международный съезд славистов, Загреб-Любляна, сентябрь 1978 г. Доклады советской делегации, Москва, с. 187-194;

Рогов А. И., 1978, Супрасль как один из центров культурных связей Белоруссии с другими славянскими странами, [в:] Славяне в эпоху феодализма, Москва, c. 330-331;

Рогов, А. И., 1980, „Фрески Супрасля“, Подобедова, О. И. (отв. ред.), Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI – XVII вв., Москва, 343-356;

Тахиaос A. E., 1979, Улога светога Саве у оквиру словенске књижевне делатности на Светој Гори, „Мећународни научни скуп Сава Немањић Свети Сава. Историја и предање. Децембар 1976”, Београд, с. 85-89;

Темчин С. Ю., 2014, Афоно-сербский оригинал супрасльского рукописного комплекта служебных миней середины XVI в. и его дальнейшая судьба, „Афон и славянский миp. Cбopник”, нр. 1, peд. Ж. Л Левшина, Афон, с. 184-192;

Темчин С. Ю., 2011, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря (1500-1532 гг.): новые данные, [в:] Современные проблемы археографии:сборник статей по материалам конференции проходившей в Библиотеке РАН, 25-27 мая 2010 г., Беляева И. М. (ред.), Санкт-Петербург, c. 134;

Темчин С. Ю., 2011, Послесловие к четьемy „Aпостолy” 1183 года монаxa Исайи в cyпрасльскогм cпиcке Maтвея Десятого 1502-1507 года, „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne”, t. VI, Kraków, s. 131;

Темчин С. Ю., 2010, Рукописи Кимбаровского собрания Супрасльского Благовещенского монастыря (1532-1557 гг.), „Knygotyra”, t. LIV, Vilnius, c. 173-180;

Темчин С. Ю., 2010, Сколько книг было в Супрасльском Благовещенском монастыре, [в:] „Здабыткі: акументальныя

помнікі на Беларусі”, вып. 12, Мінск, c. 70-75;

Темчин С. Ю., 2007, Cyпрасльский cписок xpoники Георгия Aмартола cepeдины XVI века и eго aнтиграф 1494 года, „Knygotyra”, vol. 49, c. 77;

Темчин С. Ю., 2012, О хиландарском проишождении афонско-сербского оригинала супрасльских рукописных служебных нибей середины ХVI века, „Καλοφωνια: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії”, ч. VI, Львів, c. 15-20;

Турилов, А. А. 2001, „Антоний Супрасльский”, Православная энциклопедия, т. II, Москва, c. 680;

Турилов, А. А. 2001, „Южнославянские памятники в литературе и книжности Литовской и Московской Руси XV – первой половины XVI в. – парадоксы истории и географии культурных связей”, Славянский альманах 2000, Москва, 247-285.

Турилов А. А., 2013, Житие преподобномученика Антония Супрасльского и славянские жития балканских новомучеников XVI в. (к постановке проблемы), „Hagiographia Slavica”, ed. Herausg. von J. Reinhart, Munchen-Berlin-Wien, („Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband”. Bd. 82), s. 265-273;

Улащик Н. Н., 1985, Введение в изучение белорусско-литовского летописания, Москва, c. 35;

Ульяновський B. I., 1994, Icторія цepкви та peлігійної думки в Укpaїні y тpьox книгax. Kн.1: Cepeдинa XV-кінец XVI cтоліття, Kиїв, c. 103;

Фотиђ А., 2000, Светa Горa и Хиландар у Османском царству XV-XVII век, Београд, с. 266-267;

Церетели Е., 1899, Eлeнa Иoaннoвнa, великая княгиня литовская, русская, королева польская, Санкт-Петербург, c. 242;

Чантурия В. A., 1969, История архитектуры Белоруссии, Минск, c. 88-90;

Чистякова, М. В. 2011. „Текстологические особенности стишного пролога ГИМ, Увар. 56“, Slavistica Vilnensis 2010 (Kalbotyra 55 (2)), c. 46-62.

Щавиская Л. Л., 1998, Литературная культура белорусов Подляшья XV-XIX вв., Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря, Минск, c. 38;

Щавиская Л. Л., Лабынцев Ю. А., 2003, Литература белорусов Польши XV-XIX вв., Минск, c. 61-71, 111;

Alexandrowicz S., 1971, Nowe źródło ikonograficzne do oblężenia Połocka w 1579 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XIX, z. 1, Warszawa, s. 19-22;

Grala H., 1997, Kołpak Witołdowy czy czapka Monomacha? (Dylematy wyznawców prawosławia w monarchii ostatnich Jagiellonów), [w:] Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI-XX w.), Warszawa, przyp. 3, s. 61;

Jasnowski J., 1937, Chodkiewicz Aleksander, „Polski Słownik Biograficzny”, t. III, Kraków, s. 354;

Kierejczuk E., 2011, Kodeks supraski wśród zbiorów biblioteki monasteru supraskiego. Kilka hipotez w sprawie czasu przybycia Minieji Czetnej z XI wieku do Supraśla, „Latopisy Akademii Supraskiej”, pod red. U. Pawluczuk, vol. II, Białystok, s. 141-150;

Kochanowski W., 1963, Pobazyliański zespół architektoniczny w Supraślu, „Rocznik Białostocki”, nr 4, Białystok, s. 355-396.

Lebiedzińska Z., 1968, Freski z Supraśla. Katalog wystawowy, Kraków, s. 26;

Luba-Radzimiński Z., 1928, Sprawa odrębnego pochodzenia Chodkiewiczów litewskich i białoruskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. VIII, R. 1926-1927, Kraków, s. 109-132;

Maroszek J., 2013, Monografia miasta i gminy Supraśl, Supraśl, s. 429-564;

Mironowicz A., 2011, Biblioteka monasteru supraskiego w XVI wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 36, Białystok, s. 5-23;

Mironowicz A., 2015, Biblioteka monasteru supraskiego do połowy XVI wieku, Матэрялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў „Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.”, Мінск, 16-17 красавіка 2015 г., Мінск, c. 64-75.

Mironowicz A., 2012, Ewangelizacja „prostą mową” w XVI wieku, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. III, pod red. U. Pawluczuk, Białystok, s. 9-18.

Mironowicz A., 1988, Kodeks supraski, „Białostocczyzna”, nr 1(9);

Mironowicz A., 2003, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok, s. 223, 225;

Mironowicz A., 1988, Latopisy supraskie jako jedno ze źródeł „Kroniki polskiej...” Macieja Stryjkowskiego, [w:] Studia polsko-litewsko-białoruskie, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, nr 31, pod red. J. Tomaszewskiego, E. Smułkowej i H. Majeckiego, Warszawa, s. 22-32;

Mironowicz A., 2011, Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku, „Tърновска Книжовна Школа”, Tърновo и идеята за Християнския Универсализъм XII-XV век, т. IX, Велико Tърновo, c. 692-704;

Mironowicz A., 2009, Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 31, Białystok, s. 145-147;

Mironowicz A., 2015, Rękopisy bułgarskie w zbiorach biblioteki monasteru supraskiej do połowy XVI wieku, „Търновска книжовна школа”, нр. 10, „Търновска Държава на духа”, Велико Търново, c. 17-39;

Mironowicz A., 2013, Najstarszy Субботник или Поминник monasteru supraskiego, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 40, Białystok, s. 233-243;

Mironowicz A., 2003, Największa fundacja Aleksandra Chodkiewicza. Spór o charakter fundacji, [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. J. Urwanowicza, Białystok, s. 529-550;

Mironowicz A., 2015, Nieznane losy pierwszych ihumenów supraskich, Białystok, s. 41-59, 84-98;

Mironowicz A., 2013, O początkach monasteru supraskiego i jego fundatorach, Supraśl, s. 12-18, 34-35;

Mironowicz A., 2014, Sobory wileńskie 1509 i 1514 roku, [w:] Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej, pod red. Marzanny Kuczyńskiej i Urszuli Pawluczuk, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. 5, Białystok 2014, s. 71-82.

Mironowicz A., 2015, Święty Antoni Supraski, „EΛΠΙΣ” Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, R. XVII (XXVIII), z. 29 (42), Białystok, s. 11-24;

Mironowicz A., 1989, Związki literackie Kijowa z monasterem supraskim w XVI wieku, „Slavia Orientalis”, t. XXXVIII, nr 3-4 s. 541-542;

Mironowicz A., 2009, Związki monasteru supraskiego ze Świętą Górą Athos w XVI wieku, [w:] Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athos, pod red. M. Kuczyńskiej, Gniezno, s. 122-134;

Mironowicz A., 1998, Życie monastyczne na Podlasiu, Białystok, s. 14-17;

Mironowicz A. i M., 2014, Św. Antoni Supraski, Białystok;

Morelowski M., 1939, Zarys syntetyczny sztuki wileńskiej od gotyku do neoklasycyzmu z przewodnikiem po zabytkach między Niemnem a Dźwiną, Wilno;

Naumow A., 2005, Monaster supraski jako jeden z głównych ośrodków kulturalnych w Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów monasteru supraskiego, Supraśl-Białystok, s. 108, 110;

Papée E., 1949, Aleksander Jagiellończyk, Kraków, s. 71-72.

Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, 2014, pod red. A. Mironowicz, Białystok, s. 11-50, 61-62;

Siemaszko A., 2006, Freski z Supraśla: unikatowy zabytek XVI-wiecznego pobizantyńskiego malarstwa ściennego, Białystok, s. 38-48.

Siemaszko A., 1996, Malowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu ikonograficznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z historii sztuki”, z. 21, Kraków, s. 13-58;

Stawicki St., 1972 Czy Nektarij autor „Typika” był autorem malowideł supraskich? „Biuletyn Historii Sztuki”, R. XXXIV, nr 1, Warszawa, s. 30-35;

Szymański S., 1972, Freski z Supraśla. Próba rekonstruowania genealogii, „Rocznik Białostocki”, t. XI, Białystok, s. 161-181;

Szyszko-Bogusz A., 1914, Warowne zabytki architektury kościelnej w Polsce i na Litwie, [w:] Sprawozdanie Komisji do badań nad historią sztuki w Polsce, т. IX, z. 3-4, Kraków;

Tachiaos A. E., 1966, Le monachisme serbe de Saint Sava et la tradition hésychaste athonite. „Hilandarski sbornik”, vol. I, Beograd, p. 83-89;

Takala-Roszczenko M., 2013, The ‘Latin’ within the ‘Greek’: The Feast of the Holy Eucharist in the Context of Ruthenian Eastern Rite Liturgical Evolution in the 16th-18th Centuries, Joensuu, p. 69-71;

Trajdos T. M., 1985, Metropolici Kijowscy Cyprian i Grzegorz Camblak a problemy Cerkwi prawosławnej w państwie polsko-litewskim u schyłku XIV i w pierwszej ćwierci XV w., „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, t. II, Poznań, s. 211-234;

Wolff J., 1895, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa, s. 618;

Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, 2006, Αντώνιος Αιμίλιος Ταχιάος, Άγνωστη Αθλώνιτες νεομάρτυρες, Αγιορειτική βιβλιοθήκη, Άγιον Όρος, p. 11-49;

Παν. Χρήστο Κ., 1987, Το άγιον ¨Ορος, Αθήνα, p. 107;

Ταχιάος Α. Α., 2001, Ένα άγιορειτιχό μοναστήρι πού χάθηχε: Ήπαλαιά Μονή Ρωσιχού, όπως τήν περιγράφει ό Βασίλειος Γρηγορόβιτς Μπάρσχυ, „Άφιέρωμα οτή μνήμη τού Σωτήρη Κίσσα”, Θεσσαλονίχη, p. 619.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Mironowicz, A. (2017). Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku. Elpis, (19), 149–168. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.19

Numer

Dział

Artykuły