Panowie Starożytnej Rusi-Rosji i Ławra Troicko-Siergijewska

  • Ростислав Ярема badacz niezależny
Słowa kluczowe: Ławra Troicko-Siergijewska, Troicka (Carska) droga, pielgrzymka cesarza, tradycja odwiedzania, kluczowe momenty, błogosławieństwo

Abstrakt

W artykule analizowany jest stosunek władców Starożytnej Rusi-Rosji do Ławry Troicko-Siergijewskiej przez pryzmat tradycji zwiedzania klasztoru przez osoby panujące, wielkich książąt i członków ich rodzin. Pokazano historyczną retrospekcję istniejącej tradycji i skalę jej znaczenia dla zrozumienia roli Ławry Troicko-Siergijewskiej w moralnym i politycznym życiu państwa. Troicka droga (Carska droga) jest postrzegana nie tylko jako droga do oczyszczenia, droga zbliżania się do Boga, ale i jako wyższa potrzeba błogosławieństwa przed najbardziej znaczącymi wydarzeniami w życiu osobistym i w życiu państwa, którą w dużej mierze posiadali przedstawiciele domu panującego.

Biogram autora

Ростислав Ярема, badacz niezależny
Bibliografia

Боханов А.Н. Последний царь. М. Вече. 2006.

Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / Изд. подготовили: Е.Н. Клитина, Т. Н. Манушина, Т. В. Николаева. М. Наука. 1987.

Жильяр П. Николай II и его семья, Вена, 1921.

Забелин И. Троицкие походы русских царей / И. Забелин. М.: Изд. Императорского Общества истории и древностей российских. 1847.

Иларий, Арсений. М. Изд. Императорского Общества истории и древностей российских. 1878. Ч. 2. Отд. 6.

Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры, составленное по рукописным и печатным источникам профессором А. В. Горским. 1841. Ч.1.

Лаврская летопись [электронный ресурс] / Свято-Троицкая Сергиева Лавра – Режим доступа: http://stsl.ru/history/ (дата обращения 10.07.2018).

Московския Церковныя ведомости. 1896г, №20.

Мультатули П. Император Николай II. Человек и монарх: «Вече», 2016.

О Высочайшем посещении Лавры Преподобного Сергия государем императором Александром III 22 мая 1883 г. [электронный ресрс] / Свято-Троицкая Сергиева Лавра – Режим доступа: http://stsl.ru/news/all/o-vysochayshemposeshchenii-lavry-prepodobnogo-sergiya-gosudaremimperatorom-aleksandrom-iii-22-maya (дата обращения 10.07.2018).

Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II, Белград, 1939.

Праведный Иоанн Кронштадстский. Полный годичный круг поучений. М. 1997.

Прп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Творения. СПб, 1913, т.1. Кн.4. С. 318.

ПСРЛ. Т. VIII. СПб. 1859.

ПСРЛ. Т. 12. СПб. Изд. Императорской Археологической комиссии. 1901.

ПСРЛ. М. Наука. 1965. Т. 30.

ПСРЛ. – СПб. Изд. Императорской Археологической комиссии. 1904. Т. 13.

ПСРЛ. Т. 34. Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы. М. Наука. 1978.

СТСЛ. 2009, т. 2, 4, 1851-1857.

Троицкий поход царя Алексея Михайловича [электронный ресурс] / Православный портал «Покров», Материал подготовлен редакцией журнала «Встреча» - Режим доступа: http://pokrov.pro/troickij-poxod-caryaalekseyamixajlovicha/ (дата обращения 10.07.2018).

Троице-Сергиева Лавра и русские государи. Выставка, аннотация. [Электронный ресурс] / Музеи России – Режим доступа: http://www.museum.ru/ № 7802 (дата обращения 10.07.2018).

Opublikowane
2018-12-21
Jak cytować
Ярема, Р. (2018). Panowie Starożytnej Rusi-Rosji i Ławra Troicko-Siergijewska. Elpis, (20), 211-219. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.23
Dział
Artykuły

Inne teksty tego samego autora