Prawosławne ośrodki życia monastycznego na Ziemi Drohiczyńskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.14

Słowa kluczowe:

monastycyzm, monaster, Ziemia Drohiczyńska, prawosławie

Abstrakt

Przeszłość zakonna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego jest bardzo bogata. Monastycyzm stanowił i stanowi nieodzowny element tradycji i życia Kościoła Prawosławnego. Aby uzyskać autokefalię, należy posiadać klasztory, jest to jeden z warunków, które musi spełniać Kościół Prawosławny. Dlatego też żaden z lokalnych Kościołów Prawosławnych nie ma prawa do kanonicznej niezależności i nie może być w pełni sformowany bez stanu zakonnego. Bowiem to klasztory są właśnie szkołą duchową przyszłych biskupów. W niniejszym artykule omówiona została geneza życia monastycznego na Ziemi Drohiczyńskiej. Omówione zostało pokrótce znaczenie życia monastycznego w prawosławiu. Przedstawiono początki życia monastycznego na Ziemi Drohiczyńskiej – przenikanie chrześcijaństwa. Uwaga skupiona została na rozwoju Prawosławia na terenie miasta Drohiczyna. Omówiona została historia powstania Monasteru Przemienia Pańskiego, Monasteru Św. Ducha na terenie Drohiczyna oraz Monasteru w Wirowie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Akty izdawajemyje Wileńskoju Archeograficzeskoju Kommisieju dla razbora driewnich aktów w Wilnie, Wilno 1865-1914. AWAK

Archiwum Jugo-Zapadnoj Rossii, izdawajemyj Kommissijeju pri Kijewskom, Podolskom i Wołynskom Gienieral-Gubiernatorie, AJZR

Archiwum Główne Akt Dawnych Warszawa AGAD

Archiv Petersburskawo Otdielenija Instituta Istorii Akademi Nauk Rosji APOII

Biblioteka im. Ossolińskich. Wrocław.

Charkiewicz, J. (1997). Monaster w Wirowie, Czasopis , nr 5(76), s.17-18.

Jabłonowski, A. (1909). Źródła dziejowe, t. XVII, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym, t. VI, cz. I, Podlasie. Warszawa.

Jaroszewicz, J. (1847). Drohiczyn, opis historyczny. Wilno.

Kazimierski, J. i Charkiewicz, J. (red.) (1982). Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego regionu. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Mironowicz, A. (1991). Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku. Białystok: Archidiecezja Prawosławna Białostocko-Gdańska, Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku.

Orłowskij, P. (1891). Materiały dlja historii żywszych w priedielach Polszi Drohiczinskich Troickogo i Pieroobrażenskogomonastyriej. Chełmsko-Warszawskije Jeparchialnyje Wiedomosti, 15. (8, 126-128).

Orłowskij, P. (1894). Zamietka o bywszich w Polsze Drohiczinskich monastyrach. Chełmsko-Warszawskije Jeparchialnyje Wiedomosti, 18. (15, 250-251).

Pismo Świętego Starego i Nowego Testamentu Biblia tysiąclecia. (2007). Poznań.

Ryżewski, G. (red.). (2006). Sokołów Podlaski Dzieje miasta i okolic. Białystok – Sokołów Podlaski: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Regionalny Ośrodek Badań i Zabytków w Białymstoku.

Sawicki, D. ks. (2003). Historia Klasztoru Św. Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce Ze Szczególnym Uwzględnieniem Miejscowego Kultu Chrystusa Zbawiciela. Rozprawa doktorska. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Warszawa.

Sosna G. (1981). Drohiczyn. Historia miasta i dzieje prawosławia. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. z. 1-2, s.122-123.

Sosna G. (1978). Historyczny zarys Kościoła prawosławnego od zarania dziejów do chwili obecnej na terenie województwa białostockiego. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła prawosławnego. z.3-4, s. 63. Volumina Legum. t.4, t. 5.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Demczuk, M. (2022). Prawosławne ośrodki życia monastycznego na Ziemi Drohiczyńskiej. Elpis, (24), 97–102. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.14

Numer

Dział

Artykuły