Informacje dla autorów

Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły naukowe w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Każdy artykuł podlega procedurze recenzowania przez dwóch niezależnych zewnętrznych recenzentów. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne (objętość do 5 stron maszynopisu). Wszyscy Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma. 

Rekomendujemy zapoznanie się z charakterystyką tematyczną czasopisma i merytorycznymi wymogami związanymi z publikacją opublikowanymi w działach: “O czasopiśmie”, “Etyka wydawnicza” oraz “Kryteria kwalifikowania bądź odrzucenia artykułu”. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych numerów.

 

Procedura zgłoszenia: 

 1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w wersji elektronicznej. [modyfikacja tekstu 19.11.2020] Zgłoszenie artykułu jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną na meil redakcyjny: elpis@uwb.edu.pl.[koniec modyfikacji]
 2. Autor (Autorzy) muszą wypełnić i przesłać na adres redakcji (elpis@uwb.edu.pl) następujące dokumenty:
  1. Metadane Autora (Autorów) i zgłaszanego artykułu: formularz do pobrania w polskiej, rosyjskiej i angielskiej wersji.
  2. Uzupełnioną i podpisaną umowę licencyjną oraz oświadczenia o oryginalności artykułu, zapoznania się ze standardem etycznym czasopisma i wkładzie autora w powstanie artykułu. ODSYŁACZE DO OŚWIADCZEŃ I UMOWY LICENCYJNEJ: język polski; język angielski; język rosyjski.
  3. W przypadku autorstwa dwóch lub więcej osób, każdy z Autorów podpisuje umowę licencyjną i oświadczenie, w którym określa procentowy udział w tekście każdego z Autorów.
  4. Autorzy wskazują adres korespondencyjny (e-mail) tej osoby, która będzie prowadzić korespondencję w związku z publikacją.
 3. Jeżeli w publikacji miałyby się znaleźć materiały opatrzone zastrzeżeniem w myśl prawa autorskiego (np. ilustracje, cytaty), Autor (Autorzy) musi załączyć zgodę właściciela danych praw autorskich na publikację takich materiałów w swojej pracy.
 4. Dane osobowe oraz adres elektroniczny nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Artykuł musi spełnić “Wymogi formalne i techniczne” oraz odpowiadać “Standardom cytowań i opisów bibliograficznych”. Teksty, które nie spełniają wskazanych wymogów nie będą przyjmowane do druku.