Informacje dla autorów

  1. Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły naukowe w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim. Wszyscy Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma. Do materiałów wcześniej opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę Wydawcy oraz Autorów oryginalnej pracy na ponowne wydanie. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych numerów. Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania tekstów oraz wprowadzania koniecznych poprawek stylistycznych i mianownictwa bez porozumienia z Autorem (Autorami).
  2. Redakcja wymaga rzetelności i uczciwości naukowej autorów. Zjawisko „ghostwriting” (mamy z tym zjawiskiem do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji), „guest authorship” (kiedy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Aby przeciwdziałać tym zjawiskom redakcja czasopisma wprowadza następujące rozwiązanie. Autor/rzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia poprzez podpisanie umowy autorskiej:
    1. wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);
    2. informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
  3. Każdy artykuł podlega procedurze recenzowania przez dwóch niezależnych zewnętrznych recenzentów.

Aby zgłosić tekst do publikacji prosimy o postępowanie zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi opisanymi w zakładce "Zgłoszenia".