Informacje dla autorów

Do publikacji zostają przyjęte opracowania o tematyce związanej z teologią, kulturą i historią prawosławną. Czasopismo przyjmuje wyłącznie niepublikowane wcześniej utwory.

Redakcja publikuje artykuły w językach polskim, angielskim i rosyjskim.

Czasopismo „Elpis” przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd nie publikowane. Artykuły publikowane w roczniku są recenzowane.

Artykuł zostaje przyjęty do recenzji po spełnieniu zasad edytorskich przedstawionych w dziale: „Wytyczne dla Autorów”.

Każda publikacja podlega ocenie przez dwóch recenzentów spoza jednostki autora. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie recenzje pozytywne.

Pisemne recenzje kończą się wnioskiem o: przyjęciu publikacji do druku, odrzuceniu publikacji, przyjęciu publikacji do druku po uwzględnieniu uwag recenzenta oraz przyjęciu publikacji do druku po uwzględnieniu uwag i ponownej akceptacji przez recenzenta.

Recenzja przedstawiana jest Autorowi publikacji bez podania nazwiska Recenzenta, celem umożliwienia Autorowi ustosunkowania się do recenzji.

 

Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły naukowe w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Każdy artykuł podlega procedurze recenzowania przez dwóch niezależnych zewnętrznych recenzentów. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne (objętość do 5 stron maszynopisu). Wszyscy Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma. 

Rekomendujemy zapoznanie się z charakterystyką tematyczną czasopisma i merytorycznymi wymogami związanymi z publikacją opublikowanymi w działach: “O czasopiśmie”, “Etyka wydawnicza” oraz “Kryteria kwalifikowania bądź odrzucenia artykułu”. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych numerów.