Kiriopascha w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.11

Słowa kluczowe:

Kiriopascha, Pascha, Zwiastowanie Bogurodzicy, nabożeństwo, święto

Abstrakt

Poniższy artykuł dotyczy zagadnienia „Kiriopaschy”. Nazwa wskazuje na sytuację, w której niedziela Zmartwychwstania Pańskiego przypadnie na 25 marca tj. dzień, w którym Kościół prawosławny modlitewnie wspomina Zwiastowania Bogurodzicy. W artykule poruszono kwestię ustanowienia daty wspomnianego Theotokarnego święta oraz jej relacji w odniesieniu do Chrystusowej Paschy. Przedstawiono ponadto porządek nabożeństwa, który cechuje przypadek Kiriopaschy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Hieromnich Makary. (2016). Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos. Hajnówka: Bratczyk.

Ławreszuk, M., ks. (2012). Paschalia Kościoła Prawosławnego: metody obliczania daty Paschy. Elpis, 14 (2012), 217-277.

Quenot, M. (2001). Zmartwychwstanie i ikona. Białystok: Orthdruk.

Danilevskij, I. N. (1998). Drevnââ Rusʹ glazami sovremennikov i potomkov (IX-XII vv.). Moskva.

Dionysii Exigui. Argumenta Paschalia. PL 67. 497-508.

Kaškin, A. (2017). Liturgika. Dvunadesâtye nepodvižnye prazdniki, t. 1. Saratov: Saratovskaâ Mitropoliâ.

Lebedev, D.A. (1905). Počemu prazdnik Pashi 25 marta nazyvaetsâ “Kiriopasha”. Bogoslovskij vestnik. t. 2. nr 5. 118-128.

Rogobete, C. C. (2009). H eortή toy Eyaggelismoύ sto Christianikό eortolόgio. Diatribή epί didaktorίa ypoblhtheίsa sto Tmήma Theologίac thc Theologikήc Scholήc Aristoteleίoy Panepisthmίoy Thessalonίkhc. Thessalonίkh.

Tipikon, siest ustav. (1896). Moskva.

Triodʹ Cvetnaâ. (2002). Moskva:Izdatelʹskij Sovet Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi.

Athanasίoy Alexandreίac, Lόgoc khryktikόc eic ton Eyaggelismόn thc Yperagίac Despoίnhc hmώn Theotόkoy, PG 28, 917-944.

Athanasίoy Alexandreίac, Proc Antίochon άrchonta, perί pleίstwn kai anagkaίwn zhthmάtwn, twn en taic theίaic Grafaίc aporoymέnwn kai parά pάsi christianoίc ginώskesthai ofeilomέnwn eic erwtήseic kai apokrίseic, PG 28, 597-700.

Anastasίoy Antiocheίac, Eic ton Eyaggelismόn thc Panachrάntoy kai Theotόkoy Marίac, PG 89, 1385-1389.

Basίleioc Seleykeίac, Eic ton Eyaggelismόn thc Panagίac Theotόkoy, PG 85, 425-452.

(Blάchoc) Ierόtheoc, mhtr. (2008). Oi Despotikέc eortέc. Eisodikό sto Dodekάorto kai thn Orthόdoxh Christologίa. Lebadeίa: Ierά Monή Genethlίoy thc Theotόkoy (Pelagίac).

Gewrgίoy Amartoloύ, Chronikόn sύntomon ek diafόrwn chronogrάfwn te kai exhghtώn syllegέn kai syntethέn, PG 110, 41-1285.

Gewrgίoy Kedrhnoύ, Archή thc istorίac, PG 121, 28-1166.

Grhgorίoy Neokaisareίac, Egkώmion eic ton Eyaggelismόn. Lόgoc B΄, PG 10, 1156-1171.

Grhgorίoy Neokaisareίac, Eic ton Eyaggelismόn thc Yperagίac Theotόkoy kai aeiparthέnoy Marίac. Lόgoc A΄, PG 10, 1145-1155.

Grhgorίoy Neokaisareίac, Eic ton Eyaggelismόn. Lόgoc G΄, PG 10, 1171-1176.

Iwάnnoy Nikaίac, Perί thc gennήsewc toy Christoύ proc Zacharίan ton Katholikόn thc Megάlhc Armenίac, PG 96, 1436-1455.

Iwάnnoy Chrysostόmoy, Eic to Άgion Pάscha lόgoc Z΄, PG 59, 745-755.

Pentikostάrion. (2009). Athήna: Apostolikή Diakonίa thc Ekklhsίac thc Ellάdoc.

Prόkloy Kwnstantinoypόlewc, Egkώmion eic thn Panagίan Theotόkon Marίan, PG 65, 680-692.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-12

Jak cytować

Magruk, A. (2020). Kiriopascha w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego. Elpis, (22), 91–94. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.11

Numer

Dział

Artykuły