Kiriopascha w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.11

Słowa kluczowe:

Kiriopascha, Pascha, Zwiastowanie Bogurodzicy, nabożeństwo, święto

Abstrakt

Poniższy artykuł dotyczy zagadnienia „Kiriopaschy”. Nazwa wskazuje na sytuację, w której niedziela Zmartwychwstania Pańskiego przypadnie na 25 marca tj. dzień, w którym Kościół prawosławny modlitewnie wspomina Zwiastowania Bogurodzicy. W artykule poruszono kwestię ustanowienia daty wspomnianego Theotokarnego święta oraz jej relacji w odniesieniu do Chrystusowej Paschy. Przedstawiono ponadto porządek nabożeństwa, który cechuje przypadek Kiriopaschy.

Bibliografia

Hieromnich Makary. (2016). Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos. Hajnówka: Bratczyk.

Ławreszuk, M., ks. (2012). Paschalia Kościoła Prawosławnego: metody obliczania daty Paschy. Elpis, 14 (2012), 217-277.

Quenot, M. (2001). Zmartwychwstanie i ikona. Białystok: Orthdruk.

Danilevskij, I. N. (1998). Drevnââ Rusʹ glazami sovremennikov i potomkov (IX-XII vv.). Moskva.

Dionysii Exigui. Argumenta Paschalia. PL 67. 497-508.

Kaškin, A. (2017). Liturgika. Dvunadesâtye nepodvižnye prazdniki, t. 1. Saratov: Saratovskaâ Mitropoliâ.

Lebedev, D.A. (1905). Počemu prazdnik Pashi 25 marta nazyvaetsâ “Kiriopasha”. Bogoslovskij vestnik. t. 2. nr 5. 118-128.

Rogobete, C. C. (2009). H eortή toy Eyaggelismoύ sto Christianikό eortolόgio. Diatribή epί didaktorίa ypoblhtheίsa sto Tmήma Theologίac thc Theologikήc Scholήc Aristoteleίoy Panepisthmίoy Thessalonίkhc. Thessalonίkh.

Tipikon, siest ustav. (1896). Moskva.

Triodʹ Cvetnaâ. (2002). Moskva:Izdatelʹskij Sovet Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi.

Athanasίoy Alexandreίac, Lόgoc khryktikόc eic ton Eyaggelismόn thc Yperagίac Despoίnhc hmώn Theotόkoy, PG 28, 917-944.

Athanasίoy Alexandreίac, Proc Antίochon άrchonta, perί pleίstwn kai anagkaίwn zhthmάtwn, twn en taic theίaic Grafaίc aporoymέnwn kai parά pάsi christianoίc ginώskesthai ofeilomέnwn eic erwtήseic kai apokrίseic, PG 28, 597-700.

Anastasίoy Antiocheίac, Eic ton Eyaggelismόn thc Panachrάntoy kai Theotόkoy Marίac, PG 89, 1385-1389.

Basίleioc Seleykeίac, Eic ton Eyaggelismόn thc Panagίac Theotόkoy, PG 85, 425-452.

(Blάchoc) Ierόtheoc, mhtr. (2008). Oi Despotikέc eortέc. Eisodikό sto Dodekάorto kai thn Orthόdoxh Christologίa. Lebadeίa: Ierά Monή Genethlίoy thc Theotόkoy (Pelagίac).

Gewrgίoy Amartoloύ, Chronikόn sύntomon ek diafόrwn chronogrάfwn te kai exhghtώn syllegέn kai syntethέn, PG 110, 41-1285.

Gewrgίoy Kedrhnoύ, Archή thc istorίac, PG 121, 28-1166.

Grhgorίoy Neokaisareίac, Egkώmion eic ton Eyaggelismόn. Lόgoc B΄, PG 10, 1156-1171.

Grhgorίoy Neokaisareίac, Eic ton Eyaggelismόn thc Yperagίac Theotόkoy kai aeiparthέnoy Marίac. Lόgoc A΄, PG 10, 1145-1155.

Grhgorίoy Neokaisareίac, Eic ton Eyaggelismόn. Lόgoc G΄, PG 10, 1171-1176.

Iwάnnoy Nikaίac, Perί thc gennήsewc toy Christoύ proc Zacharίan ton Katholikόn thc Megάlhc Armenίac, PG 96, 1436-1455.

Iwάnnoy Chrysostόmoy, Eic to Άgion Pάscha lόgoc Z΄, PG 59, 745-755.

Pentikostάrion. (2009). Athήna: Apostolikή Diakonίa thc Ekklhsίac thc Ellάdoc.

Prόkloy Kwnstantinoypόlewc, Egkώmion eic thn Panagίan Theotόkon Marίan, PG 65, 680-692.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-12

Jak cytować

Magruk, A. (2020). Kiriopascha w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego. Elpis, (22), 91–94. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.11

Numer

Dział

Artykuły