Uniwersyteckie podręczniki teologiczne: charakterystyka leksykalna w odniesieniu do akademickich prac teologicznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.06

Słowa kluczowe:

uniwersyteckie podręczniki z zakresu teologii, akademickie prace teologiczne, naukowo-podręcznikowy podstyl, poziom leksykalny, teolingwistyka

Abstrakt

Styl charakterystyczny dla prac naukowych z zakresu teologii w znacznym stopniu różni się od stylu naukowego innych dziedzin naukowych lecz można również zauważyć wiele wspólnych cech i podobieństw. Specyficzna metodologia z zakresu teologii i specyfika tego rodzaju wiedzy naukowej niewątpliwie wpływa na pozajęzykowe i wewnątrzjęzykowe cechy teologicznych prac naukowych. Warstwa leksykalna języka jest czołowym przedstawicielem każdej dziedziny nauki, w tym również teologii. W niniejszym artykule podjęto kwestię specyfiki poziomu językowego podręczników uniwersyteckich z zakresu teologii. W trakcie analizy wyżej przedstawionego problemu autorka przeprowadziła i zastosowała wyniki analizy statystycznej reprezentatywnego korpusu podręczników uniwersyteckich i naukowych prac z zakresu teologii, a tam, gdzie było to możliwe i konieczne, zastosowano również analizę kontrastową.

Bibliografia

Ayto, J. (2005). Dictionary of Word Origins. London: A&C Black. [online] https://epdf.pub/word-origins3614fb1227e6bc66395f8df79e544a3691633.html, [19.09.2020]

Burkett, D. (2002). An Introduction to the New Testament and the Origins of Christianity. Cambridge: Cambridge University Press.

Chadwick, H. (2003). The Church in the Ancient Society: From Galilee to Gregory the Great. Oxford: Oxford University Press.

Collins English Dictionary. (1991). Glasgow: HarperCollins Publishers.

Concise Oxford Dictionary of the Christian Church. (2000). Oxford: Oxford University Press.

Dunn, J. D. G. (2003). The Cambridge Companion to St Paul. Cambridge: Cambridge University Press.

Gumovskaâ, G. (2008). LSP: English for Professional Communication: Anglijskij âzyk professionalʹnogo obŝeniâ. Moskva: Aspekt Press.

Knežević, I. i Ranković, Z. (2015). Naučni stil i žanrovi naučnih radova u oblasti teologije. Komunikacija i kultura online, 6. Beograd. 46-58. https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/63

Kristal, D. (1987). Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit.

Meyendorff, J. (1982). The Byzantine Legacy in the Orthodox Church. New York: St Vladimir’s Seminary Press.

Schmemann, A. (1974). Of Water and the Spirit. New York: St Vladimir’s Seminary Press.

Stanoǰčić, Ž. i Popović, L̂. (2008). Gramatika srpskog ǰezika. Beograd: Zavod za ud̂benike.

Ricks, E. A Short Glossary of Obsolete Words in the King James New Testament [online] https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/1977/04/a-short-glossary-of-obsolete-words-in-the-king-jamesnew-testament?lang=eng, [27.09.2020]

Tarazi, P. N. (1999). The New Testament: An Introduction. New York: St Vladimir’s Seminary Press.

Opublikowane

2021-09-23

Jak cytować

Knežević, I. (2021). Uniwersyteckie podręczniki teologiczne: charakterystyka leksykalna w odniesieniu do akademickich prac teologicznych. Elpis, (23), 55–62. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.06

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora