O leksemach obcego pochodzenia w cerkiewnych dokumentach administracyjnych

Autor

  • Ивана Кнежевић Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Катедра за језике http://orcid.org/0000-0002-5170-2614
  • Зоран Ранковић Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Катедра за језике http://orcid.org/0000-0003-2333-5527

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.04

Abstrakt

W niniejszym artykule postaramy się spojrzeć na dokumenty administracyjne z zakresu komunikacji w przestrzeni sakralnej, zgromadzone w księdze Dekretów i rozporządzeń Metropolity belgradzkiego: 1857-1876, z punktu widzenia słownictwa. W szczególności zwrócimy uwagę na zastosowanie słów obcego pochodzenia oraz ich językową i stylistyczną ekspresję. Dane dotyczące zmian leksykalnych są ważne dla diachronicznych badań semantycznych nad rozwojem zasobu leksykalnego języka serbskiego.

Bibliografia

Dragiciewić, R. (2018). Srpska łeksika u proszłosti i danas. Nowi Sad: Matica Srpska. [Драгићевић, Р. (2018). Српска лексика у прошлости и данас. Нови Сад: Матица Српска].

Grickat, I. (1969). Jezik kńiżewnosti i kńiżewni jezik – na osnowu srpskog pisanog nasłedzia iz starijih epoha, Jużnosłowenski fiłołog XXVIII/1-2. Beograd. 1-36. [Грицкат, И. (1969). Језик књижевности и књижевни језик – на основу српског писаног наслеђа из старијих епоха, Јужнословенски филолог XXVIII/1-2. Београд. 1-36].

Iwić, P. i Kaszić, J. (1981). O jeziku kod Srba u razdoblu od 1804. do 1878. godine. Istorija srpskog naroda, V/2, Beograd: Srpska kńiżewna zadruga. 311-380 [Ивић, П. i Кашић, Ј. (1981). О језику код Срба у раздобљу од 1804. до 1878. године. Историја српског народа, V/2, Београд: Српска књижевна задруга. 311-380].

Kneżewić, I. i Rankowić, Z. (2016). O nekim aspektima crkwenog administratiwnog stiła. Fiłołogija kułture, v. 1. Zbornik radowa sa Czetwrte medziunarodne nauczne konferencije (9-11 June, 2016), Ałeksandra Wranesz, Lilana Markowić (eds.). Beograd: Fiłołoszki fakułtet. 65-75. [Кнежевић, И. i Ранковић, З. (2016). O неким аспектима црквеног административног стила. Филологија културе, v. 1. Зборник радова са Четврте међународне научне конференције (9-11 June, 2016), Александра Вранеш, Љиљана Марковић (eds.). Београд: Филолошки факултет. 65-75].

Konczarewić, K. (2015). Pogłed u teołingwistiku. Beograd: Jasen. [Кончаревић Ксенија (2015). Поглед у теолингвистику. Београд: Јасен].

Mładenowić, A. (2008). Istorija srpskog jezika. Odabrani radowi. Beograd: Czigoja sztampa. [Младеновић, А. (2008). Историја српског језика. Одабрани радови. Београд: Чигоја штампа].

Rankowić, Z. (2013). Grafijska i ortografsko-fonetska obełeżja Uredaba i propisa Mitropołije beogradske. Teołingwisticzka prouczawania słowenskih jezika. Jasmina Grkowić-Mejdżor, Ksenija Konczarewić (eds.). Beograd: SANU. 465-472. [Ранковић, З. (2013). Графијска и ортографско-фонетска обележја Уредаба и прописа Митрополије београдске. Теолингвистичка проучавања словенских језика. Јасми-

на Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић (eds.). Београд: САНУ. 465-472].

Rankowić, Z. (2015). O srpskosłowenskim i ruskosłowenskim fonetskim obełeżjima uredaba i propisa Mitropołije beogradske (1835–1856). Sławistika XIX. Beograd. 140-144. [Ранковић, З. (2015). О српскословенским и рускословенским фонетским обележјима уредаба и прописа Митрополије београдске (1835–1856). Славистика XIX. Београд. 140-144].

Rankowić, Z. i Łazić, M (eds.) (2010). Uredbe i propisi Mitropołije beogradske 1857-1876, v. 2, Pożarewac: Eparhija braniczewska. [Ранковић, З. i Лазић, М. (eds.) (2010). Уредбе и прописи Митрополије београдске 1857-1876, v. 2, Пожаревац: Епархија браничевска].

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Кнежевић, И., & Ранковић, З. (2022). O leksemach obcego pochodzenia w cerkiewnych dokumentach administracyjnych. Elpis, (24), 29–33. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.04

Numer

Dział

Artykuły