Trójca Święta w refleksji teologicznej Włodzimierza Łosskiego

Słowa kluczowe: Włodzimierz Łosski (1903-1958), teologia apofatyczna, teologia katafatyczna, Trójca Święta

Abstrakt

Włodzimierz Łosski (1903-1958) był jednym z najwybitniejszych teologów prawosławnych XX wieku. Czerpiąc z mądrości Greckich Ojców Kościoła starał się pomóc w rozumieniu dogmatu trynitarnego. Za niezbędne w refleksji teologicznej nad Trójcą Przenajświętszą uważał korzystanie z apofatycznego i katafatycznego orzekania o Bogu. Misterium Boga, Który zarazem jest Trójcą i jednością stanowi nierozwiązywalną trudność (gr. aporia) dla ludzkiego rozumu. W przedstawieniu prawdy o Bogu należy unikać niebezpieczeństwa modalizmu oraz niebezpieczeństwa tryteizmu. Bazując na nauczaniu patrystycznym Łosski ukazywał Boga Ojca jako jedyną podstawę (gr. arche), jedynę źródło (gr. pege) oraz jedyną zasadę (gr. aitia) Trójcy Świętej. Charakterystyczne dla jego teologii jest wyróżnienie dwóch ekonomii zbawczych, a mianowicie: ekononii Syna i ekonomii Ducha, których celem jest urzeczywistnianie zbawczego dzieła w Kościele.

Bibliografia

Egan, H. (1978). Christian Apophatic and Kataphatic Mysticism. Theological Studies, 39 (3), 399 – 426.

Grzegorz z Nazjanzu (1967). Mowy wybrane. Warszawa: Pax.

Hryniewicz, W. (1985a). Apofatyczna teologia. W: Encyklopedia katolicka (t. 1, kol. 745 – 748). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Hryniewicz, W. (1985b). Katafatyczna teologia. W: Encyklopedia katolicka (t. 8, kol. 976 – 978). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ivanov, M.S. (2013). Katafatičeskoe (utverditelʹnoe) bogoslovie. W: Pravoslavnaâ Ènciklopediâ (t. XXXI, s. 693 – 696). Moskva: Cerkovno-Naučnyj Centr “Pravoslavnaâ Ènciklopediâ” [Иванов, М.С. (2013). Катафатическое (утвердительное) богословие, В: Православная Энциклопедия (т. XXXI, стр. 693 – 696). Москва: Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия»].

Jan z Damaszku, św. (1969). Wykład wiary prawdziwej. przeł. B. Wojkowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

The Festal Menaion. (1969). London: Faber and Faber.

Łosski, W. (2000). Historia filozofii rosyjskiej. przeł. H. Paprocki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Lossky, V. (1974), In the Image and Likeness of God. red. J. Erickson, Th. E. Bird. Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press.

Lossky, V. (1983). The Vision of God. Tłum. A. Moorhouse. Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press

Łosski, W. (2000). Teologia dogmatyczna. przeł. H. Paprocki. Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Łosski, W. (1989). Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego. Warszawa: Pax.

Nichols, A. (1995). Light from the East. Authors and Themes in Orthodox Theology. London: Sheed & Ward.

Pseudo-Dionizy Areopagita (2005). Imiona Boskie. W: Pseudo-Dionizy Areopagita, tłum. M. Dzielska, Pisma teologiczne (s. 217 – 321). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szmałyj, W. (2001). Apofatičeskoe (otricatelʹnoe) bogoslovie. W: Pravoslavnaâ Ènciklopediâ (t. III, s. 134 – 140). Moskva: Cerkovno-Naučnyj Centr „Pravoslavnaâ Ènciklopediâ” [Шмалый, В. (2001). Апофатическое (отрицательное) богословие. В: Pravoslavnaâ Ènciklopediâ (т. III, стр. 134 – 140).). Москва: Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия»].

The Festal Menaion. (1969). London: Faber and Faber.

Zizioulas, J.D. (1985). Being as Communion. Studies in Personhood and the Church. London: Darton, Longman and Todd.

Zizioulas, J.D. (2008). Lectures in Christian Dogmatics, London: T & T Clarc.

Opublikowane
2019-11-25
Jak cytować
Gapińska, A. (2019). Trójca Święta w refleksji teologicznej Włodzimierza Łosskiego. Elpis, (21), 35-39. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.05
Dział
Artykuły