Krytyka piotrowych rozwiązań synodalnych w łonie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w początkach XX wieku

Autor

  • Kamila Pawełczyk-Dura Archiwum Państwowe w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.20

Słowa kluczowe:

Rosyjska Cerkiew Prawosławna, Świątobliwy Synod Rządzący, reformy

Abstrakt

System synodalny, zaszczepiony na gruncie rosyjskim przez cara Piotra Wielkiego, w początkach XX wieku przeżywał głęboki kryzys ideologiczny i impas organizacyjny. Napięcia społeczne i polityczne, charakterystyczne dla chylącego się ku upadkowi państwa samodzierżawnego, odczuwalne były także przez inteligencję prawosławną, która – niesiona hasłami wolności i samostanowienia – przystąpiła do otwartej krytyki rozwiązań piotrowych i wysuwała coraz śmielej żądania restytucji wielowiekowego dziedzictwa soborowości Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Bibliografia

Российский государственный исторический архив, Яцкевич Виктор Иванович (1861-1924), Директор Канцелярии oбер-прокурора Синода, ф. 1579, оп. 1, д. 36.

Государственный архив Российской Федерации, Арсений (Авксентий Георгиевич Стадницкий), митрополит новгородский и старорусский, Свод отзывов епархиального духовенства на миссионерскую деятельность среди раскольников и сектантов в свете производимой государством политики веротерпимости, отзывы о преобразовании церковного управления в России и мнения епархиального духовенства о порядке приобретения и отчуждения церковной собственности, ф. 550, оп. 1, д. 196.

„Богословский сборник Православного Свято-Тихоновского богословского института”: 1999 (№ 2), 1999 (№ 4).

„Вестник Московского университета. Серия 8: История”: 1999 (№ 4).

„Вестник русского христианского движения”: 1993 (№ 168).

„Вопросы истории”: 2008 (№ 1).

„Гражданин”: 2003 (№ 3).

„Журнал Московской Патриархии”: 2000 (№ 12), 2001 (№ 11).

„Красный архив”: 1926, т. 5 (№ 18), 1928, т. 5 (№ 30).

„Московские Епархиальные Ведомости”: 2011 (№ 7/8).

„Новое время”: 1905 (№ 10).

„Православная община”: 1996 (№ 3), 1998 (№ 5).

„Прибавления к Церковным ведомостям”: 1905 (№ 45).

„Просветитель”: 1994 (№ 1).

„Религии мира. История и современность”: 1983 (№ 37).

„Русское прошлое”: 1996 (№7).

„Слово”: 1905 (№ 108), 2002 (№ 4).

„Церковный вестник”: 1905 (№ 3), 1905 (№ 11).

„Церковь и время”: 2000 (№ 3), 2005 (№ 2).

Bazylow L., Historia Rosji, Historia Rosji, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975.

Bazylow L., Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina, Warszawa 2008.

Bogolepov A. A., Church Reforms in Russia 1905-1918, Bridgeport 1966.

Cierniak U., Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców, Częstochowa 1997.

Crowdy T., Historia szpiegostwa i agentury, przeł. J. Mikołajczyk, Warszawa 2010.

Heller M., Historia Imperium Rosyjskiego, przeł. E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa 2002.

Krzemień W., Filozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1979.

Marples D., Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, przeł. I. Scharoch, Wrocław 2006.

Maszkiewicz M., Mistyka i rewolucja. Aleksander Wwiedeński i jego koncepcja roli cerkwi w państwie komunistycznym, Kraków 1995.

Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, red. J. Wyrozumski, Kraków 1966.

Muszyński M., Władza kościelna w prawosławiu rosyjskim według Soboru Lokalnego 1917 - 1918 r., Warszawa 2006. [maszynopis: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego].

Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1998.

Panorama myśli kontrrewolucyjnej, red. J. Goćkowski, J. Bartyzel, M. Bohun, A. Woźniak, Pułtusk 2007.

Pawełczyk-Dura K., Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim (1917-1927), Lublin 2014.

Pipes R., Rewolucja rosyjska, przekł. T. Szafar, Warszawa 2006.

Prawosławie, red. J. Drabina, Kraków 1996.

Przybył E., W cieniu Antychrysta: idee staroobrzędowców w XVII w., Kraków 1999.

Smoleń M., Podwójna gra Azefa. Z dziejów prowokacji carskiej ochrany, Kraków 1991.

Sobczak J., Mikołaj II – ostatni car Rosji, Warszawa 2009.

Stawiński P., Sekty, schizmy i herezje w Rosji. Słownik, Kraków 2000.

Williams B., Lenin, przeł. A. Tuszyńska, Wrocław 2002.

Żywot protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślony i wybór innych pism, red. W. Jakubowski, Wrocław-Gdańsk 1972.

Бабкин М. А., Священство и Царство. Россия начало XX века – 1918 г. Исследования и материалы, Москва 2011.

Бычков С. С., Русская Церковь и императорская власть. Очерки по истории Православной Российской церкви 1900-1917 гг., Москва 1998, т. 1.

Витте С. Ю., Воспоминания, Москва 1960, т. 1, 2.

Владислав (Цыпин), История Русской Церкви 1917-1997, Москва 1997.

Георгий (Ореханов), На пути к собору. Церковные реформы и первая русская революция, Москва 2002.

Георгий (Флоровский), Пути русского богословия, Париж 1983.

Головушкин Д. А., Феномен обновленчества в русском православии первой половины XX века, Санкт-Петербург 2009.

Данилушкин М. Б., Никольская Т. К., Шкаровский М. В., Дмитриев В. П., Кутузов Б. П., История Русской Православной Церкви. От восстановления патриаршества до наших дней 1917-1970 гг., Санкт-Петербург 1997, т. 1.

Джанибекян В. Г., Гапон. Революционер в рясе, Москва 2006.

Ежегодная богословская конференция Православного СвятоТихоновского Богословского Института. Материалы, ред. В. Н. Воробьёв, Москва 1996.

Жевахов Н. Д., Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н. Д. Жевахова, Москва 1993, т. 2.

Зеньковский С., Русское старообрядчество: Духовные движения XVII века, Москва 1995.

Зызыкин М. В., Царская власть в России, Москва 2004.

Иакинф (Дестивель), Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. и принцип соборности, Москва 2008.

К. П. Победоносцев: pro et contra. Личность, общественно-политическая деятельность и мировоззрение Константина Победоносцева в оценке русских мыслителей и исследователей. Aнтология, ред. Д. К. Бурлака, Санкт-Петербург 1996.

Каннингем Д. В., С надеждой на собор. Русское религиозное пробуждение начала века, Лондон 1990.

Колеров М. А., Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех» 1902-1909, Санкт-Петербург 1996, т. 1.

Корелин А. П., Пушкарева И. М., Королёва Н. Г., Тюмюкин С. В., Христофоров И. А., Первая революуия в России. Взгляд через столетие, Москва 2005.

Лавров В. М., Лобанов В. В., Лобанова И. В., Мазырин А. В., Иерархия Русской Православной церкви, патриаршество и государство в революционную эпоху, Москва 2008.

Миловидов В., Старообрядчество в прошлом и настоящем, Москва 1969.

Николай (Балашов), На пути к литургическому возрождению, Москва 2001.

Нулис С., На берегу Божьей реки, Москва 1992, ч. 2.

Ольденбург С. С., Царствование Императора Николая II, Санкт-Петербург 1991.

Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе в трёх частях, Санкт-Петербург 1906.

Письма Победоносцева к Александру III, Москва 1926, т. 2.

Победоносцев К. П., Московский сборник. Церковь и государство, Москва 1896.

Поспеловский Д. В., Русская Православная Церковь в ХХ в., Москва 1995.

Преображенский И. В., Сборник статей духовной и светской периодической печати по вопросу о реформе, Санкт-Петербург 1905.

Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). История в материалах и документах 1907–1917, ред. Т. М. Горяева, Москва 2009, т. 1.

Свенцицкий В., Собрание сочинений, Москва 2010, т. 2.

Современники о патриархе Тихоне, сост. М. Е. Губонин, Москва 2007, т. 2.

Фёдоров В. А., Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период 1700 - 1917 гг., Москва 2003.

Фирсов С. Л., Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 гг), Москва 2002.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Pawełczyk-Dura, K. (2018). Krytyka piotrowych rozwiązań synodalnych w łonie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w początkach XX wieku. Elpis, (20), 187–195. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.20

Numer

Dział

Artykuły