Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego

Autor

  • Daniel Sawicki Badacz niezależny

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.09

Słowa kluczowe:

śpiew liturgiczny kościoła prawosławnego, znamienny śpiew, staroobrzędowcy pomorscy, odpowiedzi pomorskie

Abstrakt

W artykule omówiono nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego, w szczególności jego form praktykowanych przez tą wspólnotę. Autor podejmuje się próby wskazania istoty niechęci staroobrzędowców wobec nowych melodii cerkiewnych. W tym celu przeprowadza analizę krytyczną dostępnych źródeł historycznych, w szczególności fragmentów odnoszących się do śpiewu liturgicznego zawartych w powstałym w 1723 r. na Wygu traktacie teologicznym pt. Pomorskie Otvety. Autor wskazuje na zmiany, jakie w XVII wieku dokonały się w śpiewie jako jedną z przyczyn rozłamu w łonie Cerkwi moskiewskiej.

Bibliografia

Źródła:

Kanony Kościoła Prawosławnego, opr. A. Znosko, Hajnówka 2000.

Аввакум протопоп, Послание въ неизвестному лицу, [w:] Матерьялы для истории раскола за первое время его существования, T. V, обр. Н. Субботин, Москва 1879, s. 217-224.

Аввакум протопоп, Послание къ священнику Стефану [w:] Матерьялы для истории раскола за первое время его существования, T. V, обр. Н. Субботин, Москва 1879, s. 214-217

Алеппский П., Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половие XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским, Вып. 2, Москва 1897.

Арсений, епископ уральский и оренбургский [А. В. Швецов], Предисловие к Поморским Ответам (1884) [w:] Сочинения, Т.II, Москва-Ржев 2010.

Денисов С., Виноград Российский, Нижний-Новгород 1911.

Игумен Нафанаилъ, Книга о вере единой истинной православной, Москва 1912.

Книга степенная царскаго родословия, Москва 1775.

Кормчая (Номоканон). Отпечатана съ подлинника Патриарха Иосифа, Санкт-Петербург 2011.

Лтургия Святаго Иоанна Златоустаго, Верещагино 2002.

Номоканон при Большом Поребнике, Москва 1623.

Ответы Александра диакона (на Керженце), поданные нижегородскому епископу Питириму въ 1719 году, Н. Новгород 1906.

Поморские Ответы. Репринтное воспроизведение издания осуществленного в 1884 году священноиноком Арсением (Швецовым) в типографии Мануйловского монастыря, Мосвка 2016.

Св. Иоанн Златоуст, Творения Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста Архиепископа Константинопольскаго, Т. V, Санкт-Петербург 1899.

Ухтомский А., О древнерусском церковном пении, [w:] Священномученик архиепископ уфимский Андрей Ухтомский. Труды, Санкт-Петербург 2013, s. 630.

Филипов И., История Выговской старообрядческой пустыни. Издана по рукописи Ивана Филипова, Санкт-Петербург 1862.

Шушерин И., Известие о рождении и воспитании и ожитии святейшаго Никона патриарха московскаго и всея России, Москва 1871.

Literatura:

Cierniak U., Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców, Częstochowa 1997.

Iwaniec E., Droga Konstantyna Gołubowa od starowierstwa do prawosławia, Białystok 2001.

Iwaniec E., Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w., Warszawa 1977.

Kowalska H., Rosyjski wiersz duchowny i kultura religijna staroobrzędowców pomorskich, Wrocław 1987.

Łużny R., Staroobrzędowcy i problemy muzykologiczne Dawnej Rusi, [w:] MAEO, T. VII, Bydgoszcz 1985, s. 83-96.

Sawicki D., Kwestia „razdielnorieczija” i śpiewu wielogłosowego w nauczaniu staroobrzędowców rosyjskich, ELPIS, t. 16, s. 201-209.

Sawicki D., Niektóre aspekty śpiewu liturgicznego staroobrzędowców, „Gazeta Festiwalowa”, 2016, nr 1(41), s. 14.

Sawicki D., Reguła liturgiczna Pustelni Wygowskiej w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego, [w:] Oblicza chrześcijaństwa wschodniego. Księga Pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, red. S. Pastuszewski, Bydgoszcz 2016, s. 97-111.

Sawicki D., Rozwój drukarstwa muzycznego u staroobrzędowców popowcóww XIX i na początku XX wieku, ELPIS, 2015, T. 17, s. 127-138.

Stanley A., Lectures of the History of the Eastern Church, by Arthur Penrhyn Stanley. Oxford, 1861.

Tofiluk L., Ikona i śpiew cerkiewny – synteza duchowości sztuk [w:] „Sacrum Muzyki Cerkiewnej” (red.) ks. M. Niegierewicz, Hajnówka 2008, s. 15-33.

Wołosiuk W., Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP, Warszawa 2005, s. 68

Wołosiuk W., Wschodniosłowiańskie pieśni religijne. Ich geneza, struktura i zarys rozwoju, Warszawa 2013.

Wójcicka U., Wariacje na temat muzyki (Próba usystematyzowania staroruskich motywów muzycznych w literaturze XI-XV wieku), „Musica Antiqua Europae Orientalis”, T. VII, Bydgoszcz 1985, s. 47-64.

Φεορητικον μεγα της μουσκησ συνταχφεν μεν παρα Χρισανφου αρχιεπισκοπυ διρραχιου, Τεργεστη 1832.

Богомолова М., Знаменная монодия и бездинейное многоголосие на примере великой панихиды, Ч. I, Москва 2005.

Бороздин А., Протопоп Аввакум, Санкт-Петербург 1900.

Боченков В., «Не прелагай предел вечных…», [w:] Поморские Ответы, Москва 2016.

Брянчанинов И., Понятие о ереси и расколе, [w:] „Полное собрание творений Святителя Игнатия Брянчанинова”, Москва 2002, T. IV, s. 447-472.

Быстров С., Взгляд протопопа Аввкума на хомовое пение, „Церковное Пение”, 1909, nr 4-5, s. 135-139.

Бычков В., Русская средневековая эстетика XI-XVII века, Москва 1995.

Владышевская Т., Музыкальная культура Древней Руси, Москва 2006.

Вознесенский И., Осмогласные роспевы трех последних веков Православной Русской Церкви: I. Киевский роспев и дневные стихирные напевы на «Господи, воззвах». (техническое построение), Киев 1888.

Гарднер И, Богослужебное пение Русской Православной Церкви, T. I-II, Москва 2004.

Денисов С., Виноград Российский, Нижний-Новгород.

Заволоко И., О Знаменном роспеве, „Родная Старина”, 1928, nr. 2, s.25-26.

Заволоко И., Свв. Отцы о богослужебном пении, „Родная Старина”, 1933, nr. 13, s. 2-3.

Зеньковский С., „Русское Старообрядчество”, T. I-II, Москва 2016,

Зызыкин М., Патриарх Никон. Его государственныя и канонические идеи, Варшава 1931.

Ильин И., Аксиомы религиозного опыта, Москва 1993.

Ковалев А., История и теория богослужебного пения, Москва 2012.

Кудрик Б., Огляд iсторiї українськой церковної музыки, Лвiв 1995.

Кутузов Б., Знаменный распев – поющее богословие, Москва 2009.

Кутузов Б., Церковная реформа XVII века, Москва 2003.

Любитель, Аненайки и хабувы, „Родная Старина”, 1933, nr 13, s. 18-19.

Мартынов В., История богослужебного пения, Москва 1994.

Металлов В., Богослужебное пение Русской Церкви в период домонгольский, Москва 1912.

Михайловский С., Святейший Никон патриарх всероссийский, Санкт-Петербург 1863.

Николаев Б., Знаменный распев и крюковая нотация как основа русского православного церковного пения, Москва 1995.

Никольский А., Древне-русское церковное пение, „Родная Старина”, Рига 1928, nr 1, s.18.

Панченко Ф., Становление выговской певческой традиции. Материалы к изучению, [w:] Певческое наследие Древней Руси (история, теория, эстетика), Санкт-Петербург 2002, s. 325-340.

Паскал П., Протопоп Аввакум и начало раскола, Москва 2016.

Поспелов Е., Нененайки, „Церковное Пение”, 1909, nr 4-5, s. 99-100.

Пруский П., Замечания на книгу Поморских Ответов, Москва 1890.

Смирнов В., Падение Третьего Рима, Санкт-Петербург 2015.

Смирнов П., Внутренние вопросы в расколе в XVII веке, Санкт-Петербург 1898.

Старообрядчество. Лица, события, предметы и символы. Опыт энциклопедического словаря, Москва 1996.

Успенский Б., К вопросу о хомовом пении [w:] „Музыкальная культура средневековья”, Вып. 2, (Тезисы и доклады конференций), Москва 1991.

Успенский Н., Древнерусское певческое искусство, Москва 1971.

Червякова Е., Традиции раздельноречного пения у старообрядцев поморского согласия, [w:] „Старообрядчество: история, культура, современность”, Москва 2000.

Шиндин Б., Жанровая типология древнерусского певческого искусства, Новосибирск 2004.

Юферева Н., Древнерусский иллюстратор житии святых. Нетекстовая текстология, Москва 2015.

Юхименко Е., Выговская старообрядческая пустынь. Духовная жизннь и литература, Т. I, Mосква 2002.

Ясиновський Ю., Вiзантiйська гимнографiя i церковна монодiя в українськой рецепцiї ранньо-модерного часу, Львiв 2011.

Ясиновський Ю., Украïнськi та бiлоруськi нотолiнiйнi iрмолоï 16–18 столiть. Каталог i кодiколгiчно-палеографiчне дослiдження, Львiв 1996.

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Sawicki, D. (2017). Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego. Elpis, (19), 67–78. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.09

Numer

Dział

Artykuły