Skład osobowy prawosławnego domu zakonnego pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy w latach 1881 – 1899

Autor

  • Stefan Dmitruk

Słowa kluczowe:

Radecznica, monaster, mnisi prawosławni, św. Antoni Pieczerski, diecezja chełmsko-warszawska

Abstrakt

Autor omawia zagadnienie związane z obsadą personalną prawosławnego domu zakonnego w Radecznicy w końcu XIX w. Analiza źródeł archiwalnych, informacji prasowych oraz opracowań posłużyła do ustalenia wniosków końcowych związanych z omawianą grupą badawczą. Autor odpowiada na pytania związane z pochodzeniem geograficznym, społecznym, narodowością, wiekiem, wykształceniem mnichów i próbuje określić perspektywę rozwoju męskiego domu zakonnego w Radecznicy.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Lublinie: Chełmskie Bractwo Prawosławne (1879 – 1915): sygn. 1; sygn. 12; Chełmski Konsystorz Greckokatolicki [1525-1595] 1596-1875 [1876-1905]: sygn. 441; Chełmski Konsystorz Prawosławny (1905 – 1918): sygn. 49; Chełmsko-Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny (1875 – 1905): sygn. 239; sygn. 297; sygn. 306; sygn. 457; Chełmski Zarząd Duchowny ([1848] 1875-1905): sygn. 1031; sygn. 1258; sygn. 1365; sygn. 1705; sygn. 1905

Chełmski Zarząd Duchowny – „Klirowyje Wiedomosti” ([1848] 1875-1905): sygn. 1010

„Chołmskaja Cerkownaja Żyzn’” (1909)

„Chołmsko-Warszawski Jeparchialny Wiestnik” (1880; 1881; 1885; 1897; 1899)

„Pamiatnaja Kniżka Lublinskoj Gubierni” (na 1887 god; na 1888 god; na 1890 god; na 1893 god; na 1895 god)

„Warszawskij Dniewnik” (1897).

Bondaruk K., Nauka o prawosławnych nabożeństwach, Białystok 1987.

Dmitruk S,, Zapomniany autor „Krestnoj Piesni”, „Przegląd Prawosławny”, 3/2012.

Dmitruk S., Żeńskie monastery prawosławne na terenie Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., „Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie”, t. VI, Lublin 2009.

Duchownyje piesnopienija ijeromonacha Christofora, Chołm 1913.

Dzieje gminy Radecznica, red. R. Smoter-Grześkiewicz, Zamość 2006.

Fedoryk J., Duchowieństwo prawosławne w Królestwie Polskim w latach 1875 – 1905, Lublin 2010 (wydruk komputerowy rozprawy doktorskiej w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie).

Krestnaja Piesn’ ijeromonacha Christofora. Słowa i muzyka ijeromonach Christofor. Poczajew 1905.

Latawiec K., Parafia prawosławna we Włodawie w latach 1875- 1915, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. M. Bem, A. Duszyk, Radom – Włodawa 2007.

Latawiec K., W służbie imperium…Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni rosyjskiej w latach 1864-1915, Lublin 2007.

Lewandowski J., Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny. 1772-1875, Lublin 1996.

Osadczy W., Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin 2007.

Pawluczuk U., Ośrodki monastyczne w XIX w. na terenach Rzeczypospolitej, [w:] „Pokazanie Cerkwie prawdziwej…”. Studia nad dziejami i kulturą Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, Białystok 2004.

Pawluczuk Urszula, Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Białystok 2007.

Rapa S., Ośrodek kultu religijnego w Radecznicy w latach 1772- 1914, [w:] Radecznica. Ośrodek życia religijnego i społecznokulturalnego, red. R. Jusiak, Kalwaria Zebrzydowska 2006.

Sosna G., Troc-Sosna A., Hierarchia i kler Kościoła Prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX –XXI wieku, Ryboły 2012.

Szajdickij W., Sostaw lic służiwszich i służaszczych w seminarii (1875-1910), [w:] Sbornik statiej po istorii Chołmskoj Duchownoj Sieminarii. Po powodu stopiatidiesiatiletija suszczestwowanija sieminarii (1760-1910), Chołm 1910.

##submission.downloads##

Opublikowane

2014-11-09

Jak cytować

Dmitruk, S. (2014). Skład osobowy prawosławnego domu zakonnego pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy w latach 1881 – 1899. Elpis, (16), 183–190. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/32

Numer

Dział

Artykuły