Działalność szkoły brackiej w Mohylewie od II połowy XVI wieku do XVIII wieku

Autor

  • Marcin Mironowicz Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku Polska

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.07

Słowa kluczowe:

Kościół prawosławny, bractwa cerkiewne, szkoła bracka, Mohylew

Abstrakt

W II połowie XVI wieku w Wielkim Księstwie Litewskim zaczęły powstawać bractwa cerkiewne. Jednym z kierunków ich działalności było szerzenie oświaty wśród prawosławnych. Ważną rolę w tym temacie odegrało bractwo prawosławne w Mohylewie. Artykuł opisuje działalność bractwa prawosławnego w Mohylewie koncentrując się głównie na jego działalności oświatowej: historii szkoły brackiej, jej statucie, nauczycielach, wykładanych przedmiotach, zapisach mieszczan na rzecz szkoły.

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne:

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. II, 1066 (instrukcja sejmiku połockiego).

Biblioteka ks. Czartoryskich w Krakowie, 754, k. 140, 140 v; 754, k. 142.

Архив Санкт Петерсбургскаго Инстытута Истории Русской Академии Наук, ф. 114, оп. 3, 29, нр 1.

Российская Национальная Библиотека, ф. 971, оп. 2, авт. 132, к. 1–3v (instrukcja sejmiku witebskiego)

Российский государственный исторический архив, ф. 823, оп. 3, 221; ф. 823, оп. 1, 616, к. 1–1v; ф. 823, оп. 3, 270; ф. 823, оп. 1, 616, к. 5–5v.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 48, оп. 1, нр 742.

Центральный Государственный Исторический Архив Санкт-Петербурга, ф. 823, оп. 1, нр 430, k. 1.

Źródła drukowane:

Акты относящиеся к истории Западной России, т. III, Санкт Петербург, 1848.

Акты относящиеся к истории Западной России, т. IV, Санкт Петербург 1851.

Археографическй сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, т. II, Вильна 1867.

Археографическй сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, т. V, Вильна 1871.

Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе, т. IV, Киев 1871.

Белорусский архив древних грамот, под ред. И. И. Грыгаровича, Минск 1824.

Историко-юридические материалы извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, т. I, Витебск 1871.

Историко-юридические материалы извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, т. II, Витебск 1871

Историко-юридические материалы извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, т. IX, Витебск 1878.

Описание документов архива западно-русских униатских митрополитов, СПб 1897, т. 1.

Описание рукописного отделения Виленской публичной библиотеки, вып. 3, Вильна 1899.

Literatura:

Kempa T., Fundacje monasterów prawosławnych w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, Białystok 2001.

Kempa T., Prawosławie i unia we wschodnich województwach Wielkiego Księstwa Litewskiego w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, t. 22, Białystok 2004.

Łowmiański H., Handel Mohylewa w XVI wieku, [w:] tenże, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1983.

Mironowicz A., Działalność oświatowa i charytatywna bractwa mohylewskiego, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 38, Białystok 2012.

Mironowicz A., Józef Bobrykowicz, biskup białoruski, Białystok 2003.

Topolska M. B., Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku, Wrocław 1984.

Вялікае Княства Літоўскае, т. II, Мінск 2006.

Дембовецки А. С., Опыт описания Могилевской Губерни,Могилев 1882.

Жудро Ф. А., История Могилевского Богоявленского братства, „Могилевские Епархиальные Ведомости”, Могилев

Жукович П., Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковною унией до 1609 г., ч. 2 (1615–1619), Санкт-Петербург 1904.

архиеп. Георгий Конисский, Слова и речи, Могилев 1892.

Лапински А., Могилевская Епархія. Историко-статистическе описаніе, т. I, вып. III, Могилев 1906.

Марзалюк И., Могилев в 12-18 вв., Минск 1998.

Мелешко В. И., Могилев в XVI середине XVII в., Минск 1988.

Мысліцелі і Асветнікі Беларусі. Енцыклопадычный Даведнік, Мінск 1995.

Папков А., Братства. Очеркь исторіи западно русскихь православныхь братствь, Свято Троицкая Сергіева Лавра 1900.

Плаксин И., Реч по случаю празднования столетняго юбилея Могилевской духовной семинарии, [в:] Столетие сушествования Могилевской духовнойсеминарии, Могилев 1885.

Путешествие стольника Петра Андреевича Толстого 1697 года (Москва-Ольмюц), Русский Архив. Историколитературный сборник, Москва 1888.

Романов Е., Могилевска старина по документам архива Западно-русских уніатских митрополитов, [в:] Сборник статей „Могилевских губернских ведомостей”, под ред Е. Романова, Могилев 1900.

Флеров И., О православных церковных братствах противоборствовавших унии в юго-западной России в XVI, XVII, и XVIII столетиях, СПб 1857.

Харлампович К., Западнорусския православныя школы XVI и начала XVII века, Казанъ 1898.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Mironowicz, M. (2017). Działalność szkoły brackiej w Mohylewie od II połowy XVI wieku do XVIII wieku. Elpis, (19), 51–58. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.07

Numer

Dział

Artykuły