Reguły św. Bazylego Wielkiego

Autor

  • Piotr Pietrow

Słowa kluczowe:

Św. Bazyli Wielki, monastycyzm, monastycyzm wschodni, reguły zakonne, reguły monastyczne

Abstrakt

Św. Bazyli Wielki zebrał i opublikował reguły życia monastycznego w jednym dziele, które nosi nazwę Asketikon. Został on ułożony w formie pytań i odpowiedzi, tak aby stworzyć jedno zwarte dzieło. Posiada on dwa różne wydania.
Pierwsze nosi nazwę Małego Asketikonu i powstało na przełomie 360 i 370 r. Było ono owocem pracy świętego wśród pontyjskich wspólnot i zawiera 203 pytania i odpowiedzi. Do dzisiejszych czasów nie zachował się żaden rękopis grecki a jedynie dwa jego przekłady: łaciński Rufina i fragmenty w języku syryjskim. Drugie wydanie z kolei, nosi nazwę Wielkiego Asketikonu i ukazało się około 377 r. przedstawia ono najbardziej dojrzały etap cenobityzmu
w opracowaniu Bazylego. Wielki Asketikon powstał w wyniku wzbogacenia Małego Asketikonu o nowe pytania i złożony jest z dwóch części nazywanych regułami dłuższymi i krótszymi . Reguły dłuższe stanowią pierwszą serię pytań i odpowiedzi. Zawiera jej obszerny wykład zasad i norm ogólnego życia we wspólnocie. Dotyczy on podstawowych zasad duchowości, takich jak: miłości, wyrzeczeń, posłuszeństwa oraz podstawowych problemów związanych
z organizacją wspólnoty np.: kryteriów przyjęć do wspólnoty, cenobityzmu, roli przełożonego, pracy i modlitwy. Reguły krótsze stanowią drugą część Wielkiego Asketikonu. Znane są jego dwa wydania: pierwsze pochodzące z Pontu, które zawiera 286 pytań oraz drugie pochodzące z Cezarei składające się z 318 pytań i odpowiedzi. Hierarcha w tym dziele wyjaśnia szczegółowo kwestie dotyczące życia wspólnoty, rozwiązuje trudne przypadki związane z sumieniem. Pisze o zachowaniu wobec braci, wyjaśnia czym są wady i cnoty.

Bibliografia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa – Poznań 1965.

Św. Bazyli Wielki, Listy, przełożył W. Krzyżaniak, PAX 1972.

Św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t 1, wstęp do zarysu ascezy, o sądzie Bożym, o wierze, reguły moralne, przekład i opracowanie Ks. J Naumowicz, Kraków 1994.

Św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t 2, reguły dłuższe, reguły krótsze, przekład i opracowanie Ks. J Naumowicz, Kraków 1995.

Bazyli Wielki, Żywot i pisma świętego Bazylego Wielkiego, Białystok 2001.

Полное собрание творений святых отцов Том 1. Святитель Василий Великий. Творения. Книга 3, Moskwa 2008.

Полное собрание творений святых отцов Том 2. Святитель Василий Великий. Творения. Книга 4, Moskwa 2012.

Aghiorgoussis M. Bp., Monastycyzm, [w:] Prawosławie światło wiary i zdrój doświadczenia, Lublin 1999.

Doroszkiewicz B. Ks., Monastycyzm bizantyjski od IX do połowy XV wieku, Białystok 2009.

Doroszkiewicz W. Archim., Rola monastycyzmu we współczesnym świecie, Elpis, rocznik XI (XXII), zeszyt 19-20(32-33), Białystok 2009.

Filimoniuk M. ks., Kuźmiuk J., Monastycyzm szkic historyczny, Białystok 2000.

Kanior M., Monastycyzm, [w:] Encyklopedia Katolicka, t 13, Lublin 2009.

Kostiuczuk J. Bp, Monastycyzm wschodni, [w:] Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, Białystok 2001.

Kowalski J.W., Świat mnichów i zakonów, Warszawa 1987.

Никольский Т. К. Прот., Пособие к Изучению Устава Богослужения Православной Церкви, Moskwa 2008.

Sacharow S. Arch., Święty Sylwan z Góry Atos, przełożył ks. P. Nikolski, Białystok 2007.

Sołowjew A. Ks., Ojcowie cerkwi o starcostwie i monastycyzmie, Hajnówka 1997.

Żurek A. Ks., Święty Bazyli Wielki, WAM, Kraków 2009.

Pobrania

Opublikowane

2014-11-09

Jak cytować

Pietrow, P. (2014). Reguły św. Bazylego Wielkiego. Elpis, (16), 119–126. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/16

Numer

Dział

Artykuły