Ile publikacji wydała warszawska Drukarnia Synodalna? (Wstępny przegląd wydań 1923–1939)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.09

Słowa kluczowe:

Polski Kościół Prawosławny, wydawnictwa w II Rzeczypospolitej, metropolita Dionizy (Waledyński), drukarstwo, Drukarnia Synodalna

Abstrakt

Na podstawie opublikowanych źródeł (czasopism i publikacji międzywojennej Polski) oraz badań specjalistów autor dokonuje przeglądu głównych kierunków działalności Drukarni Synodalnej, głównego organu wydawniczego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ze wstępnych obliczeń wynika, że w latach 1923–1939 w Drukarni wydano ponad 2500 publikacji (z periodykami).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cerkovno-bogoslužebnyj ustav ili tipikon. Čtenie i penie za bogosluženiem. (1928). Varšava: Sinodalʹnaâ tipografiâ [Церковно-богослужебный устав или типикон. Чтение и пение за богослужением. (1928). Варшава: Синодальная типография].

Iwaniuk, W. (2004). Białoruskie wydawnictwa cerkiewne w II Rzeczypospolitej. W: A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik (red.) Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, 212–224. Białystok: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Katalog książek i broszur Warszawskiego składa synodalnego na 1939 rok. (1939). Warszawa: Drukarnia Synodalna.

Kuryłowicz, A. (2000). Prasa prawosławna w II Rzeczypospolitej. W: P. Chomik (red.) Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, 138–139. Białystok: Zakład Historii Kultur Pogranicza Instytutu Socjologii UwB.

Kuryłowicz, A. (2004) Prawosławne oficyny wydawnicze w II Rzeczypospolitej. W: A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik (red.) Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, 199–211. Białystok: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Labyncev, Û. A. i Ŝavinskaâ L. L. (1999). Belorussko-ukrainsko-russkaâ pravoslavnaâ knižnostʹ mežvoennoj Polʹši. Issledovaniâ i publikacii po materialamèkspedicii 1996 g. Moskva: “Indrik”. [Лабынцев, Ю. А., Щавинская, Л. Л. (1999). Белорусско-украинско-русская православная книжность межвоенной Польши. Исследования и публикации по материалам экспедиции 1996 г. Москва: “Индрик”]

Labyncev, Û. A. i Ŝavinskaâ L. L. (2001). Pravoslavnaâ literatura Polʹši (1918–1939 gg.). Minsk: Nacionalʹnaâ biblioteka Belarusi. [Лабынцев, Ю. А., Щавинская, Л. Л. (2001) Православная литература Польши (1918–1939 гг.). Минск: Национальная библиотека Беларуси.]

Michalczuk, W. (2022). Metropolita Dionizy Waledyński wielki hierarcha i prawosławny obywatel Rzeczypospolitej — biografia w rzeczach, fotografiach i archiwaliach. Kraków: Skriptum.

Mironowicz, A. (2018). Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej. Białystok: Agencja Wydawnicza EkoPress.

Mìsilo, Ê. (1991). Bìblìografìâ ukraïnsʹkoï presi v Polʹŝì (1918–1939) ì Zahìdno-Ukraïnsʹkìj Narodnìj Respublìcì (1918–1919). Edmonton: Vidavnictvo Kanadsʹkogo ìnstitutu ukraïnsʹkihstudìj (Alʹbertsʹkij unìversitet). [Місило Є. (1991). Бібліографія української преси в Польщі (1918–1939) і Західньо-Українській Народній Республіці (1918–1919). Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta]

Naumow, A. (1996). Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich [Krakowsko–Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 1], Kraków.

Ŝavinskaâ, L. L. (1998). Knižnyj repertuar krupnejšego pravoslavnogoizdatelʹskogo centra mežvoennoj Polʹši — Varšavskoj Sinodalʹnoj tipografii. Slavânovedenie, no 1, 76–88. [Щавинская, Л. Л. (1998) Книжный репертуар крупнейшего православного издательского центра межвоенной Польши — Варшавской Синодальной типографии. Славяноведение, no. 1, 76–88.]

Stempa, T. 2016. Cerkiew Prawosławna w Polsce (illustrowana historia). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Suławka, Adam R. 2018. Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna w II Rzeczypospolitej (1918–1939). Rozprawa doktorska. Uniwersytet Warszawski.

Vestnik Pravoslavnoj mitropolii v Polʹše. 1923–1928; 1938–39. [Вестник Православной митрополии в Польше. 1923–1928; 1938–39].

Voskresnoe čtenie. 1924–1939 [Воскресное чтение. 1924–1939].

Pobrania

Opublikowane

2023-09-11

Jak cytować

Nikulin, I. (2023). Ile publikacji wydała warszawska Drukarnia Synodalna? (Wstępny przegląd wydań 1923–1939). Elpis, (25), 87–92. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.09

Numer

Dział

Artykuły