Polemika pomiędzy Piotrem Mohyłą a Kasjanem Sakowiczem wokół sprawowania sakramentu spowiedzi w cerkwi ruskiej (i unickiej) na podstawie utworów polemicznych ich autorstwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.15

Słowa kluczowe:

polemika, apologia, sakrament spowiedzi, grzech, cerkiew

Abstrakt

Artykuł podejmuje argumenty teologiczno-pastoralnej polemiki wokół sprawowania sakramentu spowiedzi w prawosławnej słowiańskiej tradycji XVII wieku na podstawie dzieł: „Lithos…” metropolity Piotra Mohyły oraz „Perspectiwy…” księdza Kasjana Sakowicza.

Bibliografia

Gołubiew, S. (1898). Kijewskij mitropolit Piotr Mogiła i jego spodwiżniki. Kijów: Drukarnia S.W. Kulżenko (t. 2).

Karpluk, M. (1998). Ku dalekiemu pojednaniu. Dysputa prawosławno-katolicka metropolity Piotra Mohyły z ks. Kasjanem Sakowiczem. W: Z. Leszczyński (red.) Czterechsetlecie unii brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego (s. 37-47). Lu blin: Wydawnictwo KUL.

Kobylińska, Z. M., Melnyk, M. (2017). Edycja i opracowanie naukowe pism polemicznych Kasjana Sakowicza i Piotra Mohyły. Problem badawczy. Seminare. Poszukiwania naukowe (t. 38, nr 1, s. 151-163). Kraków-Piła-Warszawa -Wrocław: TNFS.

Łużny, R. (1996). Metropolita Piotr Mohyła: człowiek dialogu na pograniczu kulturowym grecko-słowiańskim i łacińsko-polskim. W: Acta Polono-Ruthenica 1, s. 333-348, Olsztyn.

Mohyła, P. (1644). Lithos abo kamień z procy prawdy cerkwie świętej prawosławnej ruskiej na skruszenie fałeczno ciemnej Perspektiwy albo raczey Paszkwilu od Kassiana Sakowicza, byłego przedtym Kedyś Archimandritę Dubieńskiego Unita, iakoby o błędach, Herezyach, y Zabobonach Cerkwie Ruskiey w Uniey nie będącey, tak w Artikułach wiary, iako w Administrowaniu Sakramentow y inszych obrządkach y Ceremoniach znayduiących się. Kijów: Monastyr Ławry Pieczarskiey Kijowskiey.

Naumow, A. (1996). Wiara i historia, Kraków: Orthdruk.

Nowakowski, P. (2004). Metropolita kijowski Piotr Mohyła i jego reforma liturgiczna. W: P. Chomik (red.) Pokazanie Cerkwie prawdziwej… Studia nad dziejami i kulturą kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (s.85-102). Białystok: Libra.

Olijnyk, L. (2012). Lithos Petra Mohyły u połemicznomu dyskursi perszoji połowyny XVII st. W: Probłemy Literaturoznawstwa, Kiïvsʹkìpolonìstičnì studìï. t. XIX, s. 254–258. Kiïv: Unìversitet “Ukraïna”.

Romanowski, A. (2018). Wschodnim pograniczem literatury polskiej. Od Średniowiecza do Oświecenia. Kraków: Universitas.

Sakowicz, K. (1642). Epanorthosis abo Perspectiwa y obiaśnienie Błędow, Herezyey y Zabobonow w Grekoruskiej Cerkwi Disunitskiey tak w Artykułach Wiary, iako w Administrowaniu Sakramentow, y w inszych Obrządkach y Ceremoniach znayduiących się. Kraków: W. Druk. Waleryana Piątkowskiego.

Sakowicz, K. (1642). Sobor Kiiowski schismaticki prze Oyca Piotra Mohile. Złożony y odprawowany Roku 1641. Począwszy od dnia 8. Septemb: aż do dnia 18. W którym Iż wielkie Absurda, y przeciwności Wierze Świętey Katholickiey znayduia się. Kraków: W. Druk. Marcina Filipkowskiego.

Suchariewa, S. (2014). Trójkąt polemiczny: Kasjan Sakowicz – Piotr Mohyła – Pachomiusz Wojna Orański. Bibliotekarz Podlaski, 29/2014, s. 91-104. Białystok: Książnica Podlaska.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-11-27

Jak cytować

Misiejuk, A. (2019). Polemika pomiędzy Piotrem Mohyłą a Kasjanem Sakowiczem wokół sprawowania sakramentu spowiedzi w cerkwi ruskiej (i unickiej) na podstawie utworów polemicznych ich autorstwa. Elpis, (21), 121–126. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.15

Numer

Dział

Artykuły