Cerkiew prawosławna na Podlasiu do końca XVI wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.06

Słowa kluczowe:

Cerkiew prawosławna, Podlasie, parafia, założenie cerkwi

Abstrakt

Artykuł przedstawia zarys historii Cerkwi Prawosławnej na terenach Podlasia do końca XVI wieku. Przeanalizowano przynależność jurysdykcyjną podlaskich prawosławnych parafii , założycieli oraz liczebność cerkwi.

Bibliografia

Aleksandrowicz, P. (1969). Stosunki religijne w Międzyrzeczu i okolicy. Rocznik Międzyrzecki, I. Międzyrzec Podlaski.

Alexandrowicz, S. (1970). Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII wieku. Acta Baltico-Slavica, VII. Białystok.

Alexandrowicz, S. (1968). Mapy majątkowe północnego Podlasia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 14, 2, 295.

Batûškov, P. N.Holmskaâ Rusʹ.Istoričeskie sudʹby russkogo Zabužʹâ. Sankt – Peterburg. [Батюшков, П. Н.Холмская Русь. Исторические судьбы русского Забужья. Санкт – Петербург.].

Bieńkowski, L. (1969). Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce. W: J. Kłoczouski (red.), Kościół w Polsce (t . II). Kraków.

Chodynicki, K. (1934). Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska (1370 – 1632). Warszawa.

Ciwoniuk, N. (1983). Rozwój osadnictwa w starostwie jałowskim od końca XVI do końca XVIII wieku w świetle toponimii. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, XXXI, 1, 5-6. Warszawa.

Gloger, Z. (1903). Dolinami rzek, opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy. Warszawa.

Gruševsʹkij, M.S. (1907). Ìstorìâ Ukraïni-Rusi. Lʹvìv – Kiïv. [Грушевський, М.С. (1907). Історія України-Руси. Львів – Київ.].

Jabłonowski, A. (1909). Podlasie. Warszawa

Jabłonowski, A. (1902). Polska XVI wieku (t. 7, 8). Źródła dziejowe 19, 374-375.

Kurczewski, J. (1912). Biskupstwo wileńskie. Wilno.

Kuźmińska, M. (1927). Olbracht Marcinowicz Gasztołd. Ateneum Wileńskie, IV, 135-171. Wilno.

Lûbavskij, M. (1892). Oblastnoe delenie i mestnoeupravlenie Litovsko-russkogo gosudarstva vo vremeni izdaniâ pervogo Litivskogo statuta. Istoričeskie očerki. Moskva. [Любавский, М. (1892). Областное деление и местное управление Литовско-русского государства во времени издания первого Литивского статута. Исторические очерки. Москва].

Makarij (1879). Istoriâ Russkoj Cerkvi (t. IX). Sankt-Petersburg [Макарий (1879). История Русской Церкви (Т. IX). Санкт – Петербург.].

Mironowicz, A. (1991). Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku. Białystok.

Opisanie Kievosofijskogo sobora i kievskoj ierarhii. (1825). Kiev. [Описание Киевософийского собора и киевской иерархии. 1825. Киев.].

Pełczyński, A. (1911). Opis historyczno-statystyczny parafii międyrzeckiej. Warszawa.

Pokrovskij, I. (1897). Russkie eparhii v XVI-XIX vv., ih otkrytie, sostav i predely (T. 1). Kazanʹ. [Покровский, И. (1897). Русские епархии в XVI-XIX вв., их открытие, состав и пределы (Т. 1.) Казань.].

Sosna, G. (1978). Historyczny zarys Kościoła prawosławnego od zarania dziejów do chwili obecnej na terenie województwa białostockiego. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła prawosławnego, 3-4, 64.

Teodorowicz, N. J. (1905). Gorod Radin i Miedziriecze Siedleckoj Guberni. Siedlce.

Trajdos, T. M. (1983). Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława Jagiełły (1386-1434). Wrocław.

Wawrzyńczyk, A. (1951). Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV-XVI wieku. Wrocław.

Wędzki, A. (1974). Problem genezy Międzyrzecza Podlaskiego na tle procesów urbanistycznych na południowo-zachodnim pograniczu Podlasia. Rocznik Międzyrzecki, VI. Międzyrzec Podlaski.

Wiśniewski, J. (1967). Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do XVII w. W: J. Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego. Białystok.

Wiśniewski, J. (1965). Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do poł. XVII wieku. Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Białystok.

Wiśniewski, J. (1962). Nieznany oryginał dokumentu lokacji Augustowa z 1557 r. Rocznik Białostocki, 3, 425-436. Białystok.

Wiśniewski, J. (1977). Osadnictwo Wschodniej Białostocczyzny. Acta Baltico-Slavica, XI. Wrocław.

Wiśniewski, J. (1985). Początki Białegostoku i okolicznego osadnictwa. Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, IV, 16-23. Białystok.

Wiśniewski, J. (1980). Zarys dziejów osadnictwa na Białostocczyźnie. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. I. Wrocław.

Wolff, J. (1895). Kniaziowie litewsko-ruscy. Voluminam Legum (1859). Petersburg.

Żychlińśki, T. (1896). Złota Księga Szlachty polskiej, XVIII. Poznań.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-11-19

Jak cytować

Kiryluk, P. (2019). Cerkiew prawosławna na Podlasiu do końca XVI wieku. Elpis, (21), 41–50. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.06

Numer

Dział

Artykuły