Mironowicz, A. (2022) „Katakumby monasteru supraskiego”, Elpis, (24), s. 41–49. doi: 10.15290/elpis.2022.24.06.