Mironowicz, A. (2022). Katakumby monasteru supraskiego. Elpis, (24), 41–49. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.06