Białous, M. (2016). Fenomen religii prasłowian. Elpis, (18), 145–152. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.20