[1]
Mironowicz, A. 2022. Katakumby monasteru supraskiego. Elpis. 24 (paź. 2022), 41–49. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.06.