Zarejestruj

Wypełnij formularz w celu zarejestrowania się w tym czasopiśmie.

Kliknij tutaj jeżeli jesteś zarejestrowany w innym czasopiśmie.

Profil

Aby umieścić informację w innym języku poniżej, najpierw wybierz język.
Dozwolone znaki to małe litery, cyfry oraz znaki (-) i (_).
Hasło musi się składać z co najmniej 6 znaków.
  Anna Maria Kowalska = AMK

(pełna nazwa instytucji naukowej, np. Dolnośląska Szkoła Wyższa. Wydział Nauk Pedagogicznych)
Polityka prywatności

##user.orcid.description##

(np. Dokonania, osiągnięcia)
Wybrane języki


: Powiadamiany wiadomością e-mail o nowych wydaniach czasopisma.
: Może dodawać teksty do czasopisma.
: Gotowy do pisania recenzji artykułów publikowanych w czasopiśmie.

* Oznacza wymagane pole

Polityka prywatności

PRAWA AUTORSKIE

1. Autor udziela Wydawnictwu licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów wchodzących w skład danego czasopisma, w kraju i za granicą w całości lub w dowolnej części zarówno w produktach elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz (zbiorów) danych, tj. na serwerze Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej oraz w ramach produktów, w tym baz dostępnych poprzez sieci multimedialne, np. typu Intranet i Internet przez czas nieograniczony, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym również na następujących polach:

  • utrwalania utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD;
  • zwielokrotniania utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, w ramach systemu on-line,
  • wprowadzenia utworów do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,
  • rozpowszechniania utworów, w tym wprowadzania ich do obrotu, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania utworów;
  • wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których utwory utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych, przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworów,
  • publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

2. Ponadto Autor upoważnia Wydawcę na czas trwania prawa, o którym mowa określonego w ust. 1, do wykorzystania utworu i jego eksploatacji w formie książki drukowanej oraz rozpowszechniania w całości lub w częściach w celach reklamowych lub promocyjnych. oraz udzielania sublicencji w powyższym zakresie.

Autor zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej umowy nie będzie, bez uprzedniej zgody pisemnej Wydawcy, wydawał innego utworu, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na sprzedaż lub wykorzystanie praw do utworu przyznanych Wydawcy niniejszą umową.

Informacja o udostępnianiu tekstów

Pełne teksty artykułów publikowanych w czasopiśmie "Elpis" są bezpłatne i w pełni dostępne w formie elektronicznej (dostęp on-line). Użytkownik ma pełne prawo do: odczytu, druku, kopiowania, przeszukiwania oraz tworzenia odwołań do pełnotekstowej wersji artykułów.

Dane osobowe oraz adres elektroniczny nie są udostępniane podmiotom trzecim.